อียูเดินหน้าเพิ่มมาตรการ สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

ธ รายงานจากสำานักงานมาตรฐานสินค้า เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า ในการประชุมรัฐมนตรีการเกษตรและประมง สหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องต่อคณะ กรรมาธิการสหภาพยุโรปให้เพิ่มมาตรการ สนับสนุนสำาหรับเกษตรกรและกล่าวว่าการเพิ่ม มาตรการนั้นเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการช่วยเหลือ สถานการณ์ทางตลาดที่ยากลำาบากในปัจจุบัน และเป็นการแก้ไขปัญหาให้ภาคส่วนที่ได้รับผลธ กระทบอย่างยั่งยืน

ในตอนท้ายของการประชุมประธานได้ สรุปเรื่องการเรียกร้องโดยให้ส่งชุดข้อมูล มาตรการที่เกี่ยวกับการลดความกดดันทาง ตลาดในปัจจุบันซึ่งสามารถเข้ากันได้กับข้อ จำากัดของงบประมาณที่มีอยู่ให้กับคณะ กรรมาธิการภายในเดือนกรกฎาคม 2559

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เนเธอร์แลนด์และประธานสภากล่าวว่าจะมี มาตรการแก้ไขภาวะวิกฤติในนม เนื้อหมู ผัก และผลไม้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาด้าน ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ เรื้อรัง อีกทั้งรายได้ของเกษตรกรยังได้รับผลธ กระทบในเชิงลบด้วยสถานการณ์ที่ยากลำาบาก นั้นทำาให้ต้องมีการเรียกร้องมาตรการเพิ่มเติม โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และร้องขอคณะ กรรมการให้เสนอมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม ในเดือนกรกฎาคม2559 ที่ผ่านมาด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.