ป้ายต้านหมอเปรม

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ขึ้นป้ายดำาต้าน “หมอ เปรม” ประชดฟ้ามีตา ระบุเป็นนิมิตหมายที่ดี คาดจะมีคนกล้าออกมา เปิด

ฟ้ามีตา

..ป้ายไวนิลขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 3 เมตร พื้นสีดำา เขียนฟ้ามีตา ถูกนำามา ติดไว้ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อแสดง ความยินดีกรณี นพ.เปรมศักด์ิ เพียยุระ อดีตนายกเทศบาล เมืองบ้านไผ่ ถูกนายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 สั่งพักราชการ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.