อำ�นำจสั่งกำร

Daily News Thailand - - การเมือง การเมอง -

ผักตบชวำ วัชพืชที่คนไทยรู้จักดีว่ำเป็นปัญหำ

แก่ลำ�นำ้� และสภำพแวดล้อมที่ยุ่งยำกในกำรจัดกำร นับตั้งแต่เข้ำ มำสู่ประเทศไทยเป็นเวลำกว่ำร้อยปี ปรำกฏว่ำ ล่ำสุดยังเป็นสิ่งที่ ท �ำ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำคณะ รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) อำรมณ์เสียและโมโห โดย พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่ำ เป็นเพรำะมีอำจำรย์มหำวิทยำลัย วิจำรณ์ ที่มำยุ่งกับผักตบชวำ แต่ไม่พัฒนำเรื่องอะไรเลย โดยนำยกรัฐมนตรี ระบุว่ำ ท ำ�ทุกอย่ำงแต่กลับไม่เคยฟัง

ก่อนหน้ำนี้ ในระหว่ำงเป็นประธำนพิธีเปิดทำง

พิเศษ ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ก็ได้กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ ขนำด ปัญหำผักตบชวำยังต้องสั่งกำรเอง ถ้ำทุกคนเห็นผักตบแล้วเก็บ คนละต้นปัญหำนี้คงหมดไปแล้ว ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรีเคยกล่ำวถึง ผักตบชวำมำเป็นระยะ และล่ำสุดช่วงต้นเดือน ส.ค. ได้สั่งให้ หน่วยรำชกำรจังหวัด อ �ำ เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยทหำร ร่วมกับกรมเจ้ำท่ำ ก�ำจัดผักตบชวำโดยเร็วและขุด ลอกคูคลองให้นำ้�ไหล เพรำะจะเป็นปัญหำต่อกำรระบำยน ำ้� ท ำ� ให้ เกิดนำ้�ท่วมในพื้นที่ภำคกลำงและ กทม.

ภำยหลังกำรสั่งกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้

ระดมกันวำงแผนแก้ไข โดยเฉพำะบริเวณหน้ำเขื่อนเจ้ำพระยำ จ.ชัยนำท หน่วยทหำร กรมชลประทำน ตลอดจนส่วนรำชกำรใน จังหวัดร่วมกันใช้เครื่องมือและแรงงำนคนจัดเก็บเป็นเวลำ 7 วัน ได้เป็นปริมำณถึง 55,000 ตัน อันแสดงว่ำ ปัญหำผักตบชวำไม่ใช่ สิ่งที่จัดกำรโดยง่ำย เพรำะจะต้องใช้เครื่องจักร น้�ำมันเชื้อเพลิง อย่ำงมำกมำย เมื่อเก็บขึ้นมำแล้ว กำรกำ�จัดก็จะต้องใช้พื้นที่กว้ำง ใหญ่ ทั้งต้องระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนี้ จึงอำจ เป็นได้ว่ำ ลำ�พังหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ไม่น่ำจะมีขีดควำมสำมำรถ เพียงพอจะจัดกำรได้

เป็นไปได้ว่ำ ถ้ำช่วยกันเก็บคนละต้น ปัญหำ

คงหมดไปแล้ว แต่ในควำมเป็นจริง ผักตบไม่ได้ลอยมำให้เก็บที ละต้น หำกอยู่กันกระจัดกระจำย โดยไม่มีหน่วยงำนที่มีกำ�ลังคน หรือควำมพร้อมไล่ตำมเก็บได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยมีกฎหมำยที่ มีบทลงโทษหำกไม่ช่วยกันกำ�จัดผักตบชวำ ก็ไม่สำมำรถจัดกำรได้ อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรพิจำรณำร่วมกันก็คือ แม้กระทั่งวัชพืชที่ลอย ตำมน ้�ำ แต่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จนถึงระดับกระทรวง กรม ที่ เกี่ยวข้องยังไม่สำมำรถกำ�จัดได้ ต้องให้นำยกรัฐมนตรีใช้อำ�นำจสั่ง ย ำ้�จึงทำ�ได้ และไม่มีหลักประกันว่ำปัญหำนี้จะยุติ หรือมีกลไกให้ จัดกำรเองได้ ลักษณะเช่นนี้ เรำจะวำงหลักเกณฑ์ กฎหมำยอย่ำงไร ไม่ให้เรื่องท�ำนองที่ชวนให้ผู้น�ำประเทศต้องหัวเสียเช่นนี้กลับ มำอีก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.