เพ็ชรรัตน์

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

การพัฒนาคุณภาพสายพันธ์ุยาวนานตั้งแต่จุดเริ่ม ต้นจนถึงปัจจุบัน จนได้โคนมเหมาะกับสภาพ อากาศร้อนชื้นในไทยถึง 500,000-700,000 ตัว นำาเข้านมผงเพื่อผลิตนำ้านมในอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับนม ถามว่า เมื่อมีนำ้านมไม่พอ ทำาไมจึง บอกว่า ช่วงเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญของ อาชีพเลี้ยงโคนม เป็นช่วงเวลาสำาหรับส่งนำ้านม ดิบไปขายในอาเซียน บอกอย่างนั้น วินนายืนยัน มั่นใจว่า ประเทศไทยทำาได้แน่ ถ้าเราเอาจริง!!

การเป็นประชาคมอาเซียน ทำาให้ตลาด สำาหรับขายนำ้านมดิบของเรากว้างขึ้น ปัญหาติด ขัดมีอยู่แค่นิดเดียว ทำาอย่างไรให้ภาครัฐกำาหนด ยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคนมให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ ที่สำาคัญ ทำาอย่างไรให้วัวกว่า 500,000 -700,000 ตัวที่บ้านเรามี สามารถให้นำ้านมดิบได้มาก ขึ้นอย่างน้อย 1 กิโลกรัมต่อ 1 ตัวในทุก ๆ วัน นั้นหมายถึง เราจะมีนำ้านมดิบเพิ่มขึ้นวันละ 500,000-700,000 กิโลกรัม หรือกว่า 500-700 ตันในแต่ละวัน เรื่องนี้เราทำาได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เพื่อการเกษตร เพื่อปศุสัตว์ และทำาด้วยแผน ยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคนมที่ชัดเจน ประเทศไทย จำาเป็นต้องมีความชัดเจนในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ การเลี้ยงโคนม เป็นการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างภาครัฐกับคนเลี้ยงโคนม ไม่ใช่กำาหนดมา จากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว

นอกเหนือไปจากแผนเพิ่มปริมาณนำ้านม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.