Healththicket

Daily News Thailand - - T55nzon5 -

ธ เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์สำาหรับผ้ป่วยต่างชาติ เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์สำาหรับผู้ป่วยต่างชาติ ที่ จะเดินทางมารักษาโรคในประเทศไทย ทั้งการเลือกโรง พยาบาล เลือกแพทย์ นัดหมายเวลาการรักษา ฯลฯ ที่ประหยัด ทั้งเวลา คำานวณค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้เข้า ประเทศ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นอีกจุดหมายปลายทางของการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของ ทีม Healththicket ได้รับการตัดสิน ให้ชนะเลิศในโครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิด พลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB คว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท

โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจ ไทย” เวทีที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้าน แนวคิดธุรกิจ นอกจากเงินรางวัลแล้ว ยังมีการให้ความรู้ความ เข้าใจเรื่องการทำาธุรกิจ ทั้งกิจกรรม GSB Camp สำาหรับผู้เข้า รอบ 100 ทีม และสำาหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ที่มีการ เชิญนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ชั้นแนวหน้า รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร และแบ่งปันประสบการณ์ ให้คำาปรึกษาแนะนำา กลยุทธ์ให้แต่ละทีมอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้นักธุรกิจเข้าร่วม สังเกตการณ์ และเจรจาธุรกิจสำาหรับแผนงานที่สนใจได้ทันที ซึ่ง ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจให้กับบรรดาสตาร์ทอัพอีกด้วย

ทีม Healththicket มีสมาชิก 3 คน ประกอบด้วย นางสาวจีรนันท์ ทรัพย์ศรีโสภา ทรัพย์ศรีโสภา, นา นายธย จีรพงศ์ ทรัพย์ศรีโสภา และ นาย ธนากร เตือนวชาติ โดยทั้งสามคน บอกว่า เว็บไซต์เพิ่งจะเปิดตัวไปและ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเป็น รูปธรรมแล้ว โดยมีผู้ป่วยชาวอินเดีย แต่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้า มาหาข้อมูลในเว็บไซต์และสามารถ ประสานจนได้พบแพทย์ที่ตรงกับความ ต้องการ อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงเฉพาะ ผู้ป่วยต่างชาติเท่านั้น ผู้ป่วยในประเทศ ไทยก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน และในเร็ว ๆ นี้จะเพิ่มความ สะดวกให้กับผู้บริโภค โดยจะจัดทำาเป็นแอพพลิเคชั่นสำาหรับ ใช้บนโทรศัพท์มือถือด้วย

สำาหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม PITAK โดย นายรัฐชาติ พลแสน เจ้าของผลงาน โครงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชน หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของ ชุมชนบ้านเมืองน้อย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท ที่ นำาความรู้ที่ศึกษามา ต่อยอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมพื้นบ้าน ของตนเอง ในตำาบลศรีสว่าง อำาเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ จากเครื่องจักสาน ธรรมดา ให้เป็นของ ประดับและตกแต่ง ระดับพรีเมียมอาทิ โคมไฟ และของ ตกแต่งตามความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าให้กับ หัตถกรรมพื้นบ้าน รวมไปถึงเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Lawender ประกอบ ด้วย นายตรัย สัสตวัฒนา , นางสาวพีรดา สุภรพันธ์ และ นางสาวชัชชญา พุ่มเหมือน เจ้าของผลงาน ู่ Wแ๊เแR ที่ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ให้ผู้ที่ต้องการคำาปรึกษา เข้าถึงนัก กฎหมายที่มีคุณภาพ ทำาให้กฎหมายเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำานวยการธนาคาร

พลังงานบริสุทธิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.