‘หมอลุยสวน’

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ถ้าเราเข้าใจ้ ้ ใ ไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ทำาได้”ไ ื ่ ไ ็ ำ ไ ้ ...เป็นแนวคิดสั้น็ ั ้ ๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ที่ “นายสัตวแพทย์ อาคม ชีวะ เกรียงไกร” หรือ “หมอเม้ง” เจ้าของฉายา “คุณหมอลุยสวน” บอก ไว้ ทั้งนี้ คุณหมออาคมนั้น นอกจากจะเป็นสัตวแพทย์แล้ว ปัจจุบันยังเป็น ผู้บริหารระดับสูงบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจากทั้งสองบทบาทนี้แล้ว เขาก็ยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่รักและทุ่มทั้งใจให้ไม่แพ้กัน คือบทบาทในฐานะ “เกษตรกร” ที่วันนี้ “ทีมวิถีชีวิต” มีแง่มุมชีวิตคุณหมอรายนี้มานำาเสนอ...

ด้วยความที่เป็นนักบริหาร ก็จึงเป็น ที่มาของ “แนวคิดบริษัทชาวนา” ที่หมอ เม้งนำารูปแบบการทำางานในองค์กรมา ประยุกต์กับการทำางานในไร่นาุ โดยเขา ในภาคเหนือของเรานี่แหละเป็นพื้นฐานของการรักษาใ ่ ็ ้ สุขภาพที่ดีได้ ซึ่งของดีมีอยู่ในบ้านเราเลยนะ แต่ทำาไม คนไทยหลายคนถึงต้องเสาะแสวงหาธัญพืชใหม่ ๆ จาก ทั่วโลกนำามากินกัน ทั้งที่ข้าวกล้องพื้นบ้านของไทยเรานี่ แหละ คือแหล่งอาหารที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ์ เลย” ...หมอเม้ง กล่าว พร้อมระบุอีกว่า ล่าสุดการวิจัย ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็ยังยอมรับเลยว่า ข้าว หอมนิล (Black Rice) นั้นเป็นหนึ่งในอาหารชั้นยอด ที่ เรียกว่า ซูเปอร์ฟู้ด ที่มีสารอาหารครบถ้วนทางโภชนาการ และยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจากสารแอนโทไซยานินอีก ด้วย นอกจากนั้นยังมีวิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ ที่ทำาหน้าที่ทั้ง อธิบายว่า การทำาเกษตร การทำานา ก็เหมือนกับ การทำางานในบริษัท คือ ทุกอย่างต้องทำาอย่าง สมำ่าเสมออยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ 7 วันแรกขยันทำางาน มาก อีก 7 วันหลังกลับไม่ทำางานเลย ก็ทำาให้ไม่ ประสบความสำาเร็จ ดังนั้น การทำาอะไรให้ได้ดี ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง แต่การทำาเกษตร การ ทำานา ก็มีข้อแตกต่างจากงานบริษัทบาง ประการ คือ ขณะที่บริษัทต้องทำาให้คืนทุนเร็ว ๆ ต้องทำาให้กำาไรมาก แต่การเกษตร โดยเฉพาะ เกษตรอินทรีย์นั้น เร่งไม่ได้ เพราะทุกอย่างมี จังหวะในตัวเอง ธ “เหมือนต้นไม้ ถ้ายังไม่ถึงเวลา เขา ก็จะไม่งอกงาม ไม่ให้ดอกผล ถ้าเราดูแลเขา อย่างสมำ่าเสมอ เมื่อถึงเวลาเราก็จะได้เห็น ดอกผลเอง แต่ก็มีจุดที่คล้ายกันในเรื่องหนึ่ง คือ ไม่ว่าจะเป็นงานในไร่ หรืองานบริษัท สภาพแวดล้อมที่ดีต่างก็สำาคัญ โดยงานในไร่ นั้น ถ้าสภาพแวดล้อมดี ถ้าดินดี ต้นไม้ก็จะ โตดีเอง ขณะที่งานแบบองค์กร หากสภาพ แวดล้อมในองค์กรดี ก็ย่อมส่งผลทำาให้องค์กร เจริญเติบโตดีเช่นกัน” ...หมอเม้งกล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.