เที่ยวทะเลทรายหมิงซาซัน

Daily News Thailand - - ศิลปวัฒนธรรม -

การเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ หา เพื่อแสวงหาประสบการณ์ให้กับตนเอง ซึ่งผมเอง ก็ได้ดำาเนินชีวิตเยี่ยงนี้มาโดยตลอด

เมื่อหลายปีก่อนขณะที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือน ได้มีโอกาสเดินทางร่วมคณะไปกับกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สู่เส้น ทางสายไหมโบราณของจีนตั้งแต่เมืองซีอาน ตุนหวง ไป สุดท้ายที่อูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองพิเศษ ซินเจีย ถิ่นที่อยู่ของชาวจีนฮั่นกับอุยกูร์ที่ฮึ่ม ๆ กันมา ตลอด...ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเค้าลางว่าจะใช้ชีวิตปรองดอง กันได้เหมือนคนไทยในยุคนี้?

โครงการที่ว่านี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ถือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนความ สัมพันธ์กันกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจีน ที่ ผลัดเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกันปีละครั้งต่อเนื่องกันเป็น ประจำาทุกปี

ครั้งนั้นหลังเดินทางไปดู พิพิธภัณฑ์หุ่นรูปปั้นดินเผากอง ทหารภายในสุสานจักรพรรดิ์จิ๋นซี ที่ตำาบลลินถง เมืองซีอาน มณฑล ฉ่านซีแล้ว วันต่อมาก็ได้เดินทางต่อ ไปยังเมืองตุนหวง ซึ่งเป็นหนึ่งใน น เส้นทางสายไหมโบราณ ที่มีแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ ธรรมชาติอันชวนให้น่าสนใจอยู่มาก โดยเฉพาะทะเลทราย “หมิงซาซัน” ซึ่งที่นี่น่าจะจัดอยู่ ในแหล่งท่องเที่ยวประเภท Amazing China เสียด้วย ซ้ำาไป เพราะมันสวยแบบมหัศจรรย์ธรรมชาติจริง ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่ว่านี้มีการบริหารจัดการ บริเวณโดยรอบไว้อย่างดีมาก รถนำาเที่ยวทุกชนิดไม่อาจ รุกลำ้าเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดขายสำาคัญได้ บน ทางผ่านก็มีป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลซึ่งบอกเล่าถึง เรื่องราวของสถานที่แบบสรุปไว้ก่อนเข้าเยี่ยมชม

รายทางไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเกาะแขนเกาะขาเร่ขาย สินค้าแบบออดอ้อนเชิงยัดเยียดให้น่ารำาคาญ กับไม่มี วณิพกขอทานบนทางผ่านให้เห็นแม้แต่รายเดียว!

หมิงซาซัน เป็นภูเขาทะเลทรายผืนใหญ่อยู่ ใกล้เมืองตุนหวง โดยอยู่ห่างลงไปทางใต้เพียงแค่ 5 กิโลเมตร และเป็นภูเขาทะเลทรายที่มีจุดสูงสุดอยู่ราว ๆ 1,715 เมตร จากระดับนำ้าทะเล โดยแนวสันเขาที่มอง เห็นได้อย่างชัดเจนมันดูมิต่างสันคมของมีด เป็นเรียวยาว ส เยื ยั ดี (S d ) ป็ ป

” วัน

““แซนดูน”แ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.