‘พงศพัศ’ลยป� ริปตำารวจ ตรวจเยี่ยมการทำางาน ลงพื้นที่ชลบุรีตามผล

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“พงศพัศ” นำาคณะกรรมการขับเคลื่อนและ ประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำารวจ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำาเนินงานระบบงาน สอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ของ

ลงพื้นที่..

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กร ตำารวจ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการดำาเนินงานตามแนวทาง การปฏิรูประบบงานสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ ที่สถานีตำารวจภูธร เมืองชลบุรี พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายที่กำาหนดไว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.