Daily News Thailand - - การเมือง -

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ เลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่นี่ ที่มีจ�านวนมาก จะต้องเปลี่ยนโรง พยาบาลใหม่!! กระทบกับประชาชนจ�านวนมาก!! ’ปุจฉา“ ประกันตน” มาตรา 33 จ�านวนผู้ประกันตนภาคบังคับ ตาม 10,389,934 ราย ตนภาคสมัครใจ ตามมาตรา 39 1,236,398 ราย ตนภาคสมัครใจ ตามมาตรา 40 ’เงิน“’เป็นปัจจัย?“หรือ

“จา�นวนผู้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.