แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Daily News Thailand - - เกษตร -

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดา�ริ (สา�นักงาน กปร.) จัดสัมมนาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “แลก เปลี่ยนเรียนรู้ เติมพลังขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภาณุ รังสีชั้น 1 โรงแรม รอยัล ริเวอร์กรุงเทพมหานคร

โดยมี หม่อมหลวง จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม ผู้บริหารสา�นกังาน กปร. ศูนย์เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 10 ประเภท ประมาณ 141 คน เข้าร่วมสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสา�นกังาน กปร. และหน่วยงานเครือข่ายจากกระทรวงต่าง ๆ

ตลอดถึงผู้ที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ การจัดการองค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ ทบทวนอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนต่อไป

โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายการขับ เคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการทา�หน้าที่เป็นต้นแบบและเป็นพลังใน การขับเคลื่อนองค์ความรู้ไปสู่ทุกภาคส่วนได้ อย่างชัดเจนที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการส่งเสริมการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท อีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.