กกต.ยื้อพิจารณากฎหมายลูก2ฉบับ

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. เปิดเผย ว่า ที่ประชุม กกต.วันนี้(29 ส.ค.) ยังไม่ได้มีการ พิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยว กับการเลือกตั้ง เนื่องจากในการประชุมผู้อา�นวย การเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อปลายสัปดาห์ที่ แล้ว กกต.ได้มีการแจกร่างกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือร่างพ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้ผู้อา�นวยการการเลือกตั้งไปศึกษาตามที่นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ระบุว่า อยากให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งได้มีส่วนใน การเสนอความเห็นและร่างกฎหมายประกอบ ทาง สา�นกังานจึงจะรอความเห็นของผู้อา�นวยการการ เลือกตั้งก่อน เมื่อได้รับแล้วคณะทา�งานฯ ก็จะนา� ไปพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายอีกครั้ง ดังนั้นจึง ยังไม่ได้มีการก�าหนดชัดเจนว่า ร่างกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเข้าที่ประชุมกกต. เมื่อใด และวันที่ 2 ก.ย. ที่กกต.จะมีประชุมจะมี การนา�เข้าพิจารณาหรือไม่ เพราะต้องขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของคณะทา�งานด้วย อีกทั้งกรธ.ก็ไม่ได้มี การกา�หนดมาว่า กกต.จะต้องส่งร่างกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับภายในเมื่อใด แต่ ข้อสังเกต” กกต.ก็จะพยายามดา�เนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ด้านนายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รักษา การเลขาธิการสา�นักงานกกต. กล่าวว่า ที่ประชุม กกต.วันนี้ได้รับทราบความคืบหน้าการพิจารณาร่าง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของคณะทา�งานฯ โดยทางสา�นักงานฯก็ได้มีการร่างสา�เนาพ.ร.บ.ว่า ด้วยพรรคการเมือง และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือก ตั้งส.ส.ที่คณะทา�งานพิจารณาแล้วเสร็จให้กับกกต. เหมือนหนังม้วนเก่า..แถมมีหนังใหม่แทรก ทีดีอาร์ไอ เป็นระบบราชการ ขาด ความเป็นอิสระและความคล่องตัว “ตั้งข้อสงสัย” การบริหารกองทุนของระบบนี้ เพื่อศึกษาก่อน เนื่องจากมีรายละเอียดมาก ทา�ให้ กกต.ยังไม่สามารถพิจารณา ประกอบกับต้องรอ ความเห็นของผู้อ �า นวยการการเลือกตั้งประจา� จังหวัดที่มีต่อร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ซึ่งจะเสนอ เข้ามาภายในสัปดาห์นี้ และคณะทา�งานก็จะมีการ รวบรวมความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมาย ก่อนที่จะเสนอกกต.เห็นชอบ ซึ่งก็ไม่สามารถบอก ได้ว่าจะเป็นเมื่อใด. ’ทา�ไม? ในขณะที่เงินกองทุนฯ เพิ่มสูง ขึ้น แต่ผู้ประกันตนกลับได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพน้อยลง?“

โรงพยาบาลเอกชนถอนตัวออก จากระบบประกันสังคม มี ความล่าช้าในการจ่ายเงิน? อัตราเหมาจ่ายรายหัวต่อคนต่อ ปี 1,460 บาท ไม่มีการปรับมาหลายปีแล้ว?

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.