ลงทุนเทคโนโลยี

Daily News Thailand - - การเมือง -

ฤดูฝนเข้าสู่ช่วงที่จะเกิดฝนชุกหนาแน่น ตกหนัก

และหนักมากเป็นบางพื้นที่ ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก จนถึงกลางในเดือนตุลาคม จากนั้น จะ เลื่อนลงไปยังภาคใต้ ซึ่งมีทั้งผลดีและผลที่ไม่พึงประสงค์ กล่าวคือ เป็นโอกาสที่ท �าให้อ่างเก็บน้�าใหญ่น้อยได้กักเก็บเพิ่มมากขึ้น เพื่อ รองรับสภาพความแห้งแล้งที่จะมาถึงอีกสองเดือนข้างหน้า พร้อมกัน ก็ส่งผลให้ระบายนา้�ไม่ทันเป็นบางพื้นที่เกิดนา้�ป่าไหลหลาก นา้�ล้นตลิ่ง นา้�ท่วมฉับพลัน รวมถึงดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา

ในปีนี้ ฤดูฝนเป็นที่คาดหวังของประชาชนและ

เกษตรกรส่วนใหญ่ เนื่องจากช่วงต้นปีเผชิญกับความแห้งแล้งอย่าง หนัก ซึ่งควรจะเป็นบทเรียนกับทุกฝ่ายในการระวังการบริหารจัดการ แหล่งนา้�ที่จะไม่ระบาย ปล่อยออกมากจนเกินไป อย่างไรก็ดี ในขณะ ที่ภาคการเกษตรของประเทศต้องพึ่งพาแหล่งน้า�ธรรมชาติ จากฝนเพียง ด้านเดียว แต่ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรกา�ลังมีมากขึ้น ตาม ความต้องการของตลาดรับซื้อจากต่างประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาล ก�าหนดทิศทางใหม่ในการพัฒนาประเทศให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ที่จะ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นการผลิตสินค้านวัตกรรมที่ใช้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เน้นภาคบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีรายได้สูง

การปรับเปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปเป็นผลิต

ภัณฑ์นวัตกรรม ในขณะที่พื้นฐานความพร้อมของประเทศอยู่ที่ภาค เกษตรกรรม ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ก็คงตั้งต้นหรือใช้วัตถุดิบจาก ภาคการเกษตร การปรับปรุงเพื่อรองรับ ให้เกิดผลผลิตทางการเกษตร ควรเป็นความส า�คัญลา�ดับต้น ซึ่งมีรายงานว่า หน่วยรับผิดชอบพื้น ฐานต่างๆ เช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกรมชลประทาน กา�ลังเตรียมแผน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการผลิต โดยเฉพาะ การบริหารจัดการน า้� หรือการจัดเตรียมแหล่งกักเก็บนา้�ที่พร้อมรองรับ กับการผลิต มิใช่ขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศอย่างที่แล้วมา

ปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีการผลิตทางการ

เกษตรแล้ว การจัดเตรียมแหล่งนา้� หรือข้อมูลทางด้านแหล่งนา้� ก็มี การคิดค้นเครื่องมือ หรือระบบ แบบจา�ลองเพื่อการบริหารจัดการนา้� ให้เกิดประสิทธิภาพให้เลือกมากมาย ทางการควรใส่ใจศึกษา และ กล้าลงทุนน�ามาใช้ เพื่อให้การผลิตพืชผลมีความแน่นอน เป็นไป ตามเป้าหมายและความต้องการของตลาด ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาน้�า ท่วม ภัยแล้ง ที่เกิดซ า้�ซากให้จบสิ้นไปเสียที.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.