4 องค์กรผนึกกำ�ลงัจัด

Daily News Thailand - - การเมือง -

บางยาง พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

...เมื่อ 30 ปีก่อน หน่วยแพทย์ คณะนี้ได้เริ่มขึ้นโดยคณะ นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 ร่วม กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไ ้ จัดเป็นหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่คณะเล็ก ๆ ที่ออกตรวจชาวบ้านในพื้นที่ ห่างไกล ผลัดเปลี่ยนไปตามจังหวัดต่าง ๆ จน ปัจจุบันแพทย์คณะนี้ได้กลายเป็นหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ตรวจโรคเฉพาะทางที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศนี้ มีแพทย์เข้าร่วมมากที่สุดนับร้อยคน และยังสามารถตรวจรักษาคนไข้ได้มากที่สุด เกิน กว่า 5 พันคนในวันเดียว...” สมพร ใช้

หน่วย แพทย์เคลื่อนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 - มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล - กรมการแพทย์

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.