สั่งรื้อต่อเติมหน้าบ้านเคลียร์ที่ กีดขวางการเข้าออกรถฉุกเฉิน

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้มีหนังสือถึงปลัด กรุงเทพมหานคร (กทม.) ขอให้ควบคุมดูแลการก่อสร้างหรือดัดแปลง อาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ที่กีดขวางการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เนื่องจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณี กู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อจัดทำาแผนงานบูรณาการ ประสานงาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการฯได้มีการประชุมพิจารณาปัญหาอุปสรรคใน การกู้ชีพฉุกเฉินแล้วเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหรือส่งต่อผู้ป่วย ล่าช้านั้น คือ การที่มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็น เหตุให้กีดขวางการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น การดัดแปลงต่อเติม บริเวณที่ว่างด้านหน้าอาคาร หรือที่ว่างด้านข้างระหว่างแถวของตึก ทำาให้ การดำาเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการเดินทางของรถฉุกเฉินมีปัญหา อุปสรรค และไม่มีความสะดวกเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามขอให้ กทม. ซึ่ง มีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้ควบคุม ดูแลการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ สั่งการให้ทุกสำานักงานเขต ดำาเนินการออกสำารวจ หากพบว่ามีการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารที่กีดขวางการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ กทม. ดำาเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.