‘มาร์ค’วิพากษ์เศรษฐกิจบิ๊กตู่ สองปียังนิ่งสงบไร้มนต์เสน่ห์

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ ฐ -

ไ ไปแล้ว 2 ปี กับก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช�” แม้หล�ย ฝ่�ยหล�ยคน ได้ให้คะแนนก�รทำ�ง�นของ รัฐบ�ลแบบ “สอบผ่�น” แต่ก็สอบผ่�นแบบเฉียดฉิวโดยเฉพ�ะ ในด้�น “เศรษฐกิจ” ขณะที่ด้�นก�รเมืองเดินหน้�ได้ต�ม “โรดแม็พ” โดยเฉพ�ะก�รเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปล�ยปี 60 ก่อน ส่งไม้ต่อที่ได้ปฏิรูปง�นเพื่อนำ�ไปสู่ก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ของ สังคมให้กับรัฐบ�ลชุดต่อไป

“อภิสิทธิ์ เวชช�ชวะี” ประช�ธปัิตย์และอดีตน�ยกรัฐมนตรี

“บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ โอช�” หัวหน้�พรรค จันทร์ “เบี้ยยังชีพ”

เรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำาคัญ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.