เริ่มต้นดี

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้ กระทรวงพาณิชย์ ไปเร่งทำาความเข้าใจกับ ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้ทางด้านสิ่งบ่ง ชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ ที่มีอยู่ในชุมชน

รวมทั้งการจัดทำาเป็นฐานข้อมูลครอบ คลุม ทั้งเรื่องทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ ดั้งเดิม

โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดและสร้าง มูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการป้องกันต่างชาติฉกฉวย เอาสิ่งที่มีในชุมชนของเราไปใช้ประโยชน์ และ ทำาให้ไทยสูญเสียโอกาส

เนื่องจากเวลานี้ชาวบ้านไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจีไอ ว่ามีความสำาคัญ กับวิถีชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้าง

ที่ผ่านมาหลายคนมักเข้าใจว่าเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องของเอกชน เรื่อง ไกลตัว แต่ข้อเท็จจริงได้มีชุมชนเข้ามา เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องสินค้าจีไอ

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสินค้าที่จด ทะเบียนจีไอไปแล้ว 67 ชนิดใน 49 จังหวัด

และเมื่อรัฐบาลให้ความสำาคัญกับเรื่อง ดังกล่าว เชื่อว่าการขยายจดทะเบียนสินค้าจีไอ น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ครอบคลุม ทุกจังหวัด

นอกจากนี้การกำาหนดให้เรื่องจีไอ บรรจุอยู่ในแผนการจัดทำาโรดแม็พ ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาระยะ 20 ปีเป็นเรื่องที่ดี

ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมา ปัญหา สินค้าจีไอของไทยที่ถูกต่างชาตินำาไปจดเป็น เจ้าของให้เห็นจำานวนมาก โดยเฉพาะสินค้า จากภูมิปัญญาจากชุมชน

อีกทั้งยังปิดกั้นสินค้าของไทยที่เป็นต้น ตำารับไม่สามารถเข้าไปขายในตลาดต่าง ประเทศได้หลายรายการ ส่งผลให้ไทยเสีย เปรียบและเสียโอกาสให้เห็นมานักต่อนักแล้ว

ล่าสุดมีสินค้าไทย 3 ชนิดที่เตรียมจด ทะเบียนสินค้าจีไอในประเทศจีน คือ มะขาม หวานเพชรบูรณ์, ส้มโอ ทับทิมสยาม และข้าว หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และอนาคตจะต้องมี สินค้าอีกหลายชนิดทยอยจดทะเบียนตามมา

อย่างไรก็ตามการที่นายกรัฐมนตรี หยิบยกเรื่องสินค้าจีไอเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องทำา หากไม่เริ่มต้นทำาในวันนี้เชื่อว่าวันหน้าจะทำาให้ การทำางานยิ่งยากกว่า และเสียโอกาสทางการ ค้ามากกว่า.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.