ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำานักพระราชวังเปิดให้ ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยตลอดทั้งวันมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนนำา แจกันดอกไม้ และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรด้วยสำานึกในพระ มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนอย่างหาที่สุดมิได้ และขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ โรงเรียนวัดประดู่ อ.ระโนด จ.สงขลา ชมรมเทศบาลตำาบลพะวง และประชาชนชาว จ.สงขลา คณะตำารวจตระเวนชายแดนรุ่น 150/13 จ.สงขลา สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำาบลราไวย์ จ.ภูเก็ต พล.ต.ชาญณรงค์ นาคสวัสด์ิ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำาเภอหนองแค จ.สระบุรี กรมทหารราบที่ 112

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น บริษัท ไทยโฮย่าเลนส์ จำากัด พล.ท.เทพ พงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่1 และคณะอาจารย์-นิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.ต.ขนบ พัฒนเจริญ ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหาร บก จ.ปทุมธานี ครู-นักเรียน โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง สำานักงานเขตพื้นที่ประถม ศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะวุฒิอาสาธนาคาร สมองนครราชสีมา โรงเรียนเทศบาลสอง จ.สมุทรปราการ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้นำาท้องที่ตำาบลทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เทศบาลเมืองคลองแห พร้อมด้วยชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำาคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอาจารย์-นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.