‘ประชารัฐฯ’ทะลุเป้าหนุนปัจจัยการผลิต

Daily News Thailand - - เกษตร -

จากการที่กรมวิชาการเกษตร กรมส่ง เสริมสหกรณ์ และกรมกำรข้ำว ได้ร่วมกับ สมำคมกำรค้ำปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร 7 สมำคม มีสมำชิก238 บริษัท และธนำคำร เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำาเนินโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

ขณะนี้โครงการฯ ได้รุดหน้าและเป็น ไปตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยมีร้านค้าเครือข่าย สมาคมการค้า 7 สมาคม ร้านของสหกรณ์ การเกษตร และร้านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการ ตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) และร้านจำาหน่าย ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพหรือ ร้านคิวช็อป (Q shop) สมัครเข้าร่วมโครง การฯและผ่านการประเมินเบื้องต้น จำานวน 16,809 ร้านค้า ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ทยอย มอบป้ายสัญลักษณ์ปัจจัยการผลิตคุณภาพ ประชารัฐให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 9,791 ร้านค้า

ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้สั่งการให้ สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง 8 เขต เร่ง ตรวจประเมินร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ปัจจัยการ ผลิตคุณภาพประชารัฐให้ ซึ่งภายในเดือน สิงหาคม 2559 นี้ มีเป้าหมายมอบป้าย สัญลักษณ์ฯ ให้ร้านค้าที่ผ่านการประเมินไม่ น้อยกว่า 20,000 ร้านค้า จากทั้งหมด 37,734 ร้านค้าทั่วประเทศ จากนั้นได้มีแผนเร่งส่งเสริม และพัฒนายกระดับร้านจำาหน่ายปัจจัยการ ผลิตคุณภาพประชารัฐให้เป็นร้านQShop ต่อ ไป ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าที่ผ่านการรับรองเป็น ร้าน Q shop ของกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำานวน 2,853 ร้านค้า

“ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่เข้า ร่วมโครงการฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่วนลดราคา สินค้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ในส่วนของปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ลดราคาลง กระสอบละ 20 บาท หรือตันละ 400 บาท ทั้งหมด 100,000 ตัน ปุ๋ยอินทรีย์ ลดราคา กระสอบละ 20 บาท หรือตันละ 400 บาท เป้า หมาย25,000 ตัน ทั้งยังลดราคากลุ่มสินค้าเมล็ด พันธ์ุพืชชนิดต่าง ๆ 5-10% จากราคาขายปกติ พร้อมลดราคาเมล็ดพันธ์ุข้าวตันละ 500 บาท ปริมาณ 200 ตัน/แห่ง และยังมีการลดราคาปุ๋ย ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม สารกำาจัด แมลง สารกำาจัดโรคพืช และสารกำาจัดวัชพืช ด้วย”

สำาหรับการจัดตลาดนัดฯประชารัฐ ได้ ดำาเนินการ 13 ครั้ง ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครราชสีมา เพชรบุรี อุทัยธานี ร้อยเอ็ด ปทุมธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท พิษณุโลก นนทบุรี อุบลราชธานี และ ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้า ร่วมจำาหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพ จำานวน 28-52 ราย/แห่ง และเกษตรกรเข้ามาเลือก ซื้อสินค้าในตลาดนัดปัจจัยการการผลิต คุณภาพประชารัฐกว่า 8,400 ราย

ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เกษตรกร ให้ความสนใจเข้าไปเลือกซื้อปัจจัยการผลิตใน ร้านจำาหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรต่าง ๆ และร้านค้าของ สกต. ทำาให้ มียอดสั่งซื้อปัจจัยการผลิตสูงขึ้นถึง4,000 ล้าน บาท ซึ่งไม่รวมเกษตรกรทั่วไปที่สั่งซื้อนอก ระบบสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า ตลอดช่วง ฤดูกาลผลิตนี้ยอดซื้อขายปัจจัยการผลิต คุณภาพประชารัฐจะเพิ่มสูงขึ้นมาก ถ้า เกษตรกรมีความพึงพอใจและให้การตอบรับดี ปีถัดไปอาจมีการขยายผลต่อยอดโครงการฯนี้ แต่สิ่งสำาคัญที่กรมวิชาการเกษตรต้องดำาเนิน การต่อเนื่อง คือ การตรวจสอบและควบคุม ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.