ประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ‘แผ่นดินของเรา’

Daily News Thailand - - เกษตร -

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหำคม 2559 ที่ ผ่ำนมำนำงสำวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษำด้ำน กำรประสำนงำนโครงกำร สำ�นักงำน กปร. เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัลจำกกำร ประกวดจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินของเรำ” ภำยใต้โครงกำรนิทรรศ กำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำ มงคลที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จ เถลิงถวัลยรำชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนำยน 2559 และเนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำ มงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิงหำคม 2559 โดยสำ�นักงำน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำ จำกพระรำชดำ�ริ จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษำกำร พัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำ�ริ จ.นรำธิวำส

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.