เชื่อปรับระบบเข้ามหา’ลัยไม่ลดกวดวิชา

Daily News Thailand - - การศึกษา -

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค โซเดียมที่เยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อ ผู้ป่วยจะ มีอาการเปลี้ยและเป็นอัมพาตเฉียบพลัน แบบชั่วคราว และตรวจพบระดับโพแทส เซียมสูงในเลือด พบได้ทั้งในคนและสัตว์ บางชนิด

โรคคอเลสเตอรอลสูงในวงศ์ตระกูล (familialhypercholesterolemia) เป็นโรค ทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยแอลลีลเด่น ของยีน LDLR บนโครโมโซม 19p13.2-3 ซึ่งควบคุมการสร้างโปรตีนตัวรับ LDL (low density lipoprotein receptor) ผู้ป่วยที่เป็น เฮเทอโรไซกัส (heterozygous) จะมีระดับ คอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปรกติ ทำาให้ เส้นเลือดหัวใจอุดตัน อาจเสียชีวิตเฉียบพลัน ได้ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นฮอโมไซกัส (homozygous) ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจะ สูงมาก จนทำาให้เกิดตุ่มไขมันตามผิวหนัง เส้นเลือดหัวใจอุดตัน และเสียชีวิตเฉียบพลัน ตั้งแต่วัยเด็ก

โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (muscular dystrophy) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ควบคุม ด้วยแอลลีลเด่นหรือแอลลีลด้อยของยีนใด ยีนหนึ่งบนออโตโซมหรือโครโมโซมเอ็กซ์ ทำาให้กล้ามเนื้อเสื่อมและลีบลง.

อารี พลดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.