คสรท.ส่อป่วนประท้วงขึ้นค่าจ้าง13จว.

Daily News Thailand - - การเมือง -

เพื่อบริหารประเทศ จาก “รัฐบาล เรือแป๊ะ”!!

เอาเป็นว่านาทีนี้ เมื่อส�ารวจ บารมีของ พล.อ.ประยุทธ์ พบเปล่ง ประกายฉายแสงเจิดจรัสอย่างต่อเนื่อง

“ป๋า เปรม” พล.อ.เปรม ติณ สูลานนท์ ประธาน องคมนตรีและรัฐ บุรุษ รับไม้ต่อ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่กระทรวงแรงงาน นายชาลี ลอยสูง รักษาการประธานคณะ กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และเครือข่ายแรงงาน เดินทางมายื่นหนังสือถึง ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ใน ฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง คัดค้านการ ปรับค่าจ้างขั้นต ่�าเป็นรายจังหวัด มีนายปฐม เพชรมณี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน (กสร.) เป็นตัวแทนรับเรื่อง โดยนาย ชาลี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา ปลัด กระทรวงแรงงานออกมาพูดถึงแนวทางการ ปรับค่าจ้างในปี 2560 ว่า อนุกรรมการค่าจ้าง จังหวัดเสนอปรับค่าจ้างเพียง 13 จังหวัด เช่น เพชรบูรณ์ สกลนคร พระนครศรีอยุธยา กระบี่ ภูเก็ต ปทุมธานี ส่วนอีก 64 จังหวัด รวมทั้ง กรุงเทพฯ ไม่เสนอปรับขึ้นนั้น เรื่องนี้เครือข่าย แรงงานไม่เห็นด้วย เพราะมติของอนุกรรมการ ค่าจ้างไม่ได้สะท้อนค่าครองชีพ และมติที่แท้ จริงของลูกจ้างจึงขอให้บอร์ดค่าจ้างทบทวน เพราะค่าจ้างขั้นต่า�ควรจะอยู่ที่วันละ 360บาท เท่ากันทั่วประเทศ ทั้งนี้หากมีมติปรับค่าจ้าง เป็นรายจังหวัด คสรท.จะออกมาเคลื่อนไหว แน่นอน

วันเดียวกัน ที่ศูนย์บริการประชาชน ส�านักงานปลัดส �านักนายกรัฐมนตรี ตัวแทน “ป๋าเปรม” ที่ส่งผลให้ “ค่ายคูประตูหอรบ” ของรัฐบาลเรือแป๊ะ มีความแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้น!! “สอบตก”

ในการแก้ปัญหาปากท้องราคาสินค้าเกษตร ตกตา่�และค่าครองชีพที่ประชาชนต้องแบกภาระค่า ใช้จ่ายสูงมากขึ้น

ต้องยอมรับนาทีนี้พล.อ.ประยุทธ์ ได้น า� พา เรือแป๊ะติดลมบน ที่เหลือนับจากนี้เป็นการโชว์ “กึ๋น” บริหาร เป็นเวทีที่ต้องโชว์ลีลาเพลงดาบ เพลงทวน ปั่นแต้มทา�คะแนน เพื่อประคองศรัทธามหาชน!!. สหพันธ์ พนักงานลูกจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศ ไทย นา�โดย น.ส.ปิยะพร ภู่ระย้า ยื่นหนังสือ ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านและขอให้พิจารณาทบทวนมาตรา 147 ของร่างพ.ร.บ.ระเบียบงานบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ..เนื่องจากมีเนื้อหาที่ ก�าหนดสัดส่วนพนักงานจ้างต้องไม่เกินร้อย ละ 25 ของจ า�นวนข้าราชการในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหาก อปท.ใดที่มี ลูกจ้างและพนักงานจ้างเกินกว่าจ �านวนที่ กา�หนดข้างต้น ให้อปท.จัดทา�แผนลูกจ้างและ พนักงานจ้างให้ไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้ภาย ในระยะเวลา4 ปี ซึ่งข้อกา�หนดในร่างกฎหมาย ดังกล่าวนั้น เป็นการปรับแผนพนักงานจ้าง ที่ ส่งผลกระทบต่อพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง ตกงานโดยที่ไม่มีมาตรการรองรับ.

“ป๋าเปรม” ถึงกับออกปาก จะช่วยและเป็น กา�ลังใจให้พล.อ.ประยุทธ์ ทา�ภารกิจเพื่อชาติต่อไป “ขอให้ตู่มั่นใจว่าทหารแก่อย่างเราจะทา�ทุก อย่างเพื่อให้ตู่สามารถทา�งานบรรลุภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ของชาติถ้าไม่ได้ก็ต้องท�าต่อไปจนกว่า จะได้หากมีอุปสรรคก็ต้องแก้ไข” “ขอให้ตู่สบายใจ พวกเรา จะเชียร์และเป็นก �าลังใจ จะท �าทุก อย่างที่ท�าให้ตู่นาความผาสุกมาสู่� ประชาชนคนไทย ขอให้โชคดีและมี ความสุข”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.