ปรับยุทธวิธีปราบยาบ้า

Daily News Thailand - - การเมือง -

เพราะบริบทในสังคมเปลี่ยนไป หรือเพราะความ

ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา น่าสนใจยิ่งและสังคมควรมีส่วนร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นและทางออกที่สร้างสรรค์ กรณีแนวคิดปลดสาร (เมท) แอมเฟตามีน “ยาบ้า” ออกจากบัญชียาเสพติด วัตถุออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 1 ไปเป็นประเภทที่ 2 เพื่อ ประโยชน์ทางการแพทย์และใช้ระบบสาธารณสุขมาแก้ปัญหาทั้งการ รักษาและการบ า�บัด ซึ่งเป็นแนวทางตามหลักสากลของสหประชาชาติ และตามหลักการแพทย์ที่หลายประเทศทางตะวันตกได้เริ่มด �าเนิน การผ่อนปรนแล้ว โดยไม่มีโทษหรือลดโทษทางอาญาสา�หรับกลุ่มผู้เสพ และผู้ค้ารายย่อย พร้อมนา�มาตรการทางการปกครองมาบังคับใช้

น่าหวั่นวิตก ส�าหรับความเสียหายด้านเศรษฐกิจ

และสังคมจากความพยายามแก้ปัญหายาเสพติดของไทยตามที่ รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระบุถึงงบประมาณด้านการ ปราบปราม ป้องกันและบ า�บัดรักษา ปี พ.ศ. 2554-2559 มีจ า�นวนกว่า 91,820 ล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยความสูญเสียทางด้านงบประมาณแผ่น ดินเท่ากับ 5,101.01 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในปี พ.ศ. 2551-2558 ประเมินตัวเลขได้ราว 414,443938,263 ล้านบาท ส่วนต้นทุนของการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดในภาคเอกชนและภาครัฐ ปี พ.ศ. 2550-2558 มีมูลค่าราว 38,790-106,879 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการติดสินบนตา�รวจ

แม้ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงในสังคม แต่เมื่อ

เปรียบกับปัญหาอื่น ๆ อาทิ ความยากจน หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ ภัยก่อการร้าย อาจมีระดับความรุนแรงที่แตกต่าง ขึ้นอยู่กับบริบทและ คุณภาพคนในสังคมของประเทศนั้น ๆ จะเห็นว่าในอดีตทุกประเทศ ต่างใช้มาตรการควบคุมและบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดด้วย ความเฉียบขาดและรุนแรง ครั้นเวลาผ่านไปผลลัพธ์ที่ได้กลับเหมือน กันคือ ยิ่งปราบยิ่งมาก ยิ่งกา�จัดยิ่งแพง ยิ่งเพิ่มโทษยิ่งมีคดีมาก จึง เป็นคา�ถามว่าสิ่งที่ได้ท า�ไปนั้นคือ ทางออกของปัญหาจริงหรือ

ปัญหายาเสพติดในไทยไม่แตกต่างกับอีกหลาย

ประเทศที่เจริญแล้ว แม้เราเป็นทางผ่านมิใช่ปลายทาง และเมื่อ พิจารณาในมิติด้านงบประมาณ นับแต่ปี พ.ศ. 2548-2557 รัฐบาล ได้จัดงบด้านป้องกันให้มากที่สุด ตามด้วยงบปราบปรามและงบบา�บัด กระทั่งปี พ.ศ. 2558-2559 จึงปรับเปลี่ยนให้งบบ า�บัด ได้มากที่สุด ตามด้วยงบป้องกันและงบปราบปราม ขณะที่จ า� นวนนักโทษยาเสพ ติดกลับเพิ่มและสะสมมากขึ้นทุกปี การเปลี่ยนหรือปรับลดประเภท จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจริงหรือไม่ สมควรมีข้อมูล เหตุผลทั้ง สนับสนุน คัดค้านที่หลากหลาย เพื่อให้สังคมร่วมพินิจพิเคราะห์ก่อน ตัดสินชี้ขาด อย่าให้สังคมไทยเป็น “หนูลองยา” อีกเลย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.