ก�รปรับร�ค�น�ำ้มนัของ ไทย-เป็นธรรมหรือไม่?

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

สองสัปดาห์ที่ผ่านมาราคานา้�มันขาย ปลีกบ้านเราปรับตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วตาม ราคานา้�มันในตลาดโลก บางสัปดาห์ปรับขึ้น ไปติด ๆ กันถึงสามครั้งในหนึ่งสัปดาห์ปรับ ขึ้นในอัตราสูงถึงลิตรละ 50-60 สต. ทา�ให้ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ประชาชนผู้ ใช้นา้�มันและในสื่อสังคมประเภทสื่อออนไลน์ ทั้งหลายว่าการปรับราคานั้นเป็นธรรมต่อ ประชาชนผู้บริโภคหรือไม่เพราะเป็นการปรับ ที่ถี่เกินไปและปรับขึ้นในอัตราสูงแต่เวลาลง กลับลดลงไม่มากนัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.