หิ้วทำ�แผน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ฆ่�ร ัด คอแล้วนำ�ศพยัดถังทิ้ง ด้�นจิตแพทย์ชี้ ผู้ป่วยไบโพล�รรั์บรู้ก�รกระทำ� แต่คุมตัวเองไม่ ได้ ก�รแปรคว�มหม�ยผิดพล�ด เห็นช้�งตัว เท่�มด เผยคนไทยป่วยแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ช�ย หญิงมีโอก�สเป็นเท่�กนั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.