ทุ่ม500ล้านถนนผังเมืองชัยนาท 4เลน-สะพานข้ามแม่น้า�ฉิว

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

บเคลื่อนเชื่อมต่อ หรือ CITY ON THE MOVE นายวิชัย ตันตราธิวุฒิ

งานสัมมนาหัวข้อ ’ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ“ครั้งนี้มีผู้อยู่ใน แวดวงการเดินทาง นักธุรกิจและนักวิชาการมาร่วมสะท้อน ความเห็นบนเวที..

นาวาโทปริญญา รักวาทิน นายธนิชา นิยมวัน เอี่ยมตระกูล นายฉันทฤทธ์ิ วิโรจน์ศิริ รศ.ดร.ภาวิณี

แม้เป้าหมายการยกระดับการเดินทางของคนกรุงเทพฯ อยู่ที่รถไฟฟ้าหลากสี ที่จะแล้วเสร็จปี 65 มีความพยายามส่งถึง รัฐบาลให้คำานึงเรื่องระบบเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะด้านอื่นด้วย แม้จะยากเพราะขาดการวางผังเมืองตั้งแต่ต้นแต่เป็นเรื่องจำาเป็น เพราะการเดินทางคือค่าใช้จ่าย แนวคิดขับเคลื่อนเชื่อมต่อ....เป็นต้นแบบใช้ได้ทั่ว ประเทศ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.