สมาคมกีฬา

Daily News Thailand - - กีฬา -

ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะ กรรมการเตรียมนักกีฬาไทยเพื่อการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2557-2559 พร้อมด้วย พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการชุดดังกล่าว และสมาคมกีฬาที่เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-3 ต.ค. 59

นายสกล กล่าวว่า ที่ประชุมแจ้งว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้อนุมัติงบ ประมาณในการเตรียมนักกีฬาในรายการนี้ 89,920,000 บาท ในส่วนของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน ขอให้สมาคมกีฬาเบิกจ่าย เป็นรายเดือนให้ตรงเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการ ตกค้าง โดยมี 4 สมาคมกีฬาที่ยังไม่ได้ดำาเนิน การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงได้แก่ เรือพาย ปันจักสีลัต คูราช และแซมโบ

พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะ กรรมการเตรียมนักกีฬา แสดงความคิดเห็นว่า หลายกีฬาที่ไม่เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นักกีฬา เจ้า หน้าที่ ผู้ฝึกสอน ทำาให้เกิดข้อสงสัยว่ามีการฝึก ซ้อมจริงจังหรือไม่ หากพบว่าสมาคมกีฬาไหน ฝึกซ้อมไม่จริงจัง อยากเสนอให้ตัดออก ไม่ต้อง ส่งไปแข่งขัน ไม่ใช่ในปัจจุบันมีงบมากขึ้นแล้ว จะใช้กันฟุ่มเฟือย จำาเป็นต้องมีมาตรการที่ เตรียมและคัดเลือกนักกีฬาที่เข้มข้น เพื่อใช้งบ ประมาณให้คุ้มค่าที่สุด

สำาหรับการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ครั้ง นี้มีนักกีฬาจำานวน 293 คน (ชาย 161 คน, หญิง 132 คน) จากกีฬา 18 ชนิด มีลุ้นคว้า 39 เหรียญ ทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ตามราย ละเอียดดังนี้(เรียงตามลำาดับเหรียญทอง เหรียญ เงิน เหรียญทองแดง) ดังนี้ ว่ายนำ้า (ว่ายนำ้า มาราธอน-โปโลนำ้า) 0-1-1, กาบัดดี้ชายหาด 1-0-1, ฟุตบอลชายหาด0-0-0, วอลเลย์บอล ชายหาด 1-0-0, แฮนด์บอลชายหาด 1-0-0, บาสเกตบอลชายหาด(3 คูณ3)0-0-0, ตะกร้อ (ตะกร้อชายหาด-ชัตเติ้ล ค็อกชายหาด) 4-0-0,

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.