‘เกษตรดิจิทัล’ขายง่ายไลค์เลย

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

จากนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่ได้มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุง กรุงเกษมภายใต้แนวคิด ’เกษตรดิจิทัล“ที่ บริเวณด้านข้างทำาเนียบรัฐบาล การจัดงานดัง กล่าวถือเป็นมิติที่ดีของภาคเกษตรไทย ในการ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการSMEs และกลุ่มผู้ประกอบ การธุรกิจเกิดใหม่ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เพื่อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ (มกอช.)

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้อา�นวยการ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส�านักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึก อบรมการใช้ระบบตามสอบฯกว่า700 คน และ มีผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบตามสอบฯแล้ว 400 ราย กระจายในพื้นที่ 50 จังหวัดทั่ว ประเทศ สา�หรับสินค้าที่นา�ระบบตามสอบฯไป ใช้มีหลายชนิด อาทิ หอมแดง เห็ด กระเทียม ผักอินทรีย์ สับปะรด มะพร้าว หอม ทุเรียน เงาะ เมล่อน ส้มโอ กล้วย ฝรั่ง ลิ้นจี่ มะละกอ ลองกอง ลา�ไย มะม่วง มังคุด แตงโม ข้าวหอม มะลิ ข้าวสังข์หยด ข้าวกล้องงอก ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น มงัคุด มังคุด กวน เห็ดมาชิตาเกะ พริกแกง กุ้งแก้ว และปลาแห้ง เป็นต้น”. พัทลุง

เกษตรวันนี้ประจ �า ฉบับวัน พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559....... อา�เภอควนขนุน จังหวัด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.