พัฒนาอุทยานไทยสู่มาตรฐานสากล

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

อุทยานแห่งชาติ

ดังนั้นจึงมีความ จา�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในอุทยานแห่งชาติให้ได้ มาตรฐานในระดับสากล ควบคู่ไปกับการ คุ้มครองและฟื้นฟู เพื่อคงไว้ซึ่งความ สมบูรณ์ของระบบนิเวศให้ได้อย่างยั่งยืน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่ง เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2.การจัดการด้านพลัง งานไฟฟ้า 3.การลด ปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs 4.การคัดแยกขยะ 5.การเก็บรวบรวมขยะ ก่อนนา�ไปกา�จัด 6.การ กา�จัดขยะ 7.การจัดการ

เสีย 8.การจัดการ ห้อง -ห้องสุขา9.การ จัดการความสะอาด และความเป็นระเบียบ 10.การจัดการสิ่งแวด ล้อมบริเวณร้านอาหาร 11.การบริการบ้านพัก สา�หรับนักท่องเที่ยว 12.การปรับปรุงภูมิทัศน์ 13.การส่งเสริมและร่วมมือกับชุมชน/ภาคี เครือข่ายในพื้นที่14.การจัดการศูนย์บริการนัก ท่องเที่ยว และ 15.การจัดการด้านความ ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ทา�ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการ ร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่เป้าประสงค์ของ การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.