บิ๊สร้ากป้งสำาอมนึยักน แก้ไขจราจร !

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“บิ๊กป้อม” ลั่น แก้ ปัญหาจราจรต้องอบรม ก่อนออกใบขับขี่ ยำ้าสิ่ง สำาคัญต้องสร้างจิตสำานึก การใช้ถนน กทม.เร่ง บรรเทาปัญหาการจราจร เมืองกรุง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.