ſ ยืนยันห้ามผู้สมัครใส่ซอง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายวันชัย สอนศิริ กมธ.ขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ( สปท.) ในฐานะประธานคณะ ท า� งานพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กล่าวว่า ข้อเสนอ กมธ.อาทิ ในส่วน หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ต้อง ป้องปรามดูแลลูกพรรคไม่ให้กระทา�ทุจริตเลือก ตั้ง หากพบว่าลูกพรรคทุจริตเลือกตั้งโดยที่ หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคไม่ใส่ใจ หัวหน้าพรรคต้องมีความผิดไปด้วย มีบท ลงโทษถึงขั้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอด ชีวิตและมีความผิดทางอาญา และหากการ ทุจริตนั้นเป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ก็ ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือก ตั้งด้วย ขณะเดียวกันจะมีบทกาหนดโทษ� รุนแรงแก่ผู้ทุจริตเลือกตั้งทั้งการตัดสิทธิไม่ ให้ลงสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต การจาคุก� สูงสุด 10 ปี โดยไม่รอการลงโทษ ให้มีอายุ ความ 20 ปี เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวไม่กล้า กระท�าผิด นอกจากนี้ยังเสนอข้อห้ามผู้สมัคร และส.ส.ให้เงินช่วยเหลือตามงานประเพณี แต่งงาน งานบวช งานศพ ภายในเขตเลือกตั้ง ของตัวเองเพื่อป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง ทางอ้อม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.