ſ นายกฯเปิดงานยุทธศาสตร์ชาติ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่หอประชุมกองทัพ เรือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกอง บัญชาการกองทัพไทย โดยคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 58 (วปอ. 58) นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่น 57 นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 61 นักศึกษา วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 48 และนักศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 50 ร่วมกันจัดงาน ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหารระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อเป็นการเสนอแนะทาง วิชาการถึงแนวทางที่จะเป็นกรอบในการพัฒนา ประเทศร่วมกับรัฐบาลภาคเอกชน และ ประชาชนให้สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองไปใน ทิศทางเดียวกันโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.