จราจร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เล็งสร้างสะพานข้ามแม่นา้�เจ้าพระยา 2 แห่ง แก้ รถติดเริ่มที่“เกียกกาย” ส่วนแห่งที่ 2 ท่าน้�า ราชวงศ์-ท่าดินแดง เสนอครม.ออก พ.ร.ฎ.เวนคืน พร้อมของบเตรียมก่อสร้าง ตา�รวจแท็คทีมชุดใหญ่ ลงตรวจรถติด พบปัญหาจากการก่อสร้าง คนแหก กฎเป็นปัญหาหลัก จ่ายค่าปรับผ่านธนาคารเริ่ม แล้ว สนข. ระบุในอนาคตหากระบบขนส่ง สาธารณะพร้อม ต้องคุมรถส่วนบุคคลมากขึ้น เก็บ ค่าใช้ถนน ภาษีเข้าเมือง จา�กัดพื้นที่จอดรถ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.ย. ที่ ทา�เนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรและการดูแล ความปลอดภัยบนท้องถนนว่า เรื่องนี้ไม่สามารถ แก้ไขได้ทันที ซึ่งสิ่งส�าคัญที่สุดคือต้องสร้าง จิตสา�นึกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน

“การขับขี่ ไม่ใช่รถชนกันออกมาตีกัน และเอาไม้มาฟาดกันแบบนั้นไม่ได้ ต่อไปผู้ที่จะ ขอใบขับขี่ต้องเข้าอบรม และหากทา�ผิดจะมีการ ยึดใบขับขี่ ต้องทา�ให้ชัดเจนเพราะต่างประเทศก็ ท �า แต่เราทาไม่ได้เลย� มาตรการใดก็ไม่มี ประโยชน์ถ้าคนเราไม่มีจิตใต้ส�านึกที่จะท �าให้ อุบัติเหตุลดลง เรื่องนี้ผมทา�อยู่ตั้งอนุกรรมการ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ขึ้นมาด �าเนินการ หลังจากนี้จะขอประชุมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อมอบหมายงาน และรวบรวมข้อมูลเสนอนายกฯ ว่าที่ทา�ไปจะ แก้ไขได้แค่ไหน” พล.อ.ประวิตร กล่าว

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ส่วนข้อเสนอ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ที่จะให้ผู้ใช้ รถเสียค่าผ่านทาง เมื่อขับเข้ามาในเมือง เหมือน ในต่างประเทศนั้น ขอให้ฟังเจ้าหน้าที่ก่อน ใคร มีอะไรเสนอเข้ามาได้หมด ส่วนแนวทางเรื่อง ก�าหนดทะเบียนเลขคู่ เลขคี่ให้รถวิ่งตามวัน ทา�ได้จริงหรือไม่นั้น ถามว่าใครจะยอมรับบ้าง จะยอมรับกันหรือเปล่า ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องดา�เนินการภายใน 3 เดือน

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นายจุมพล สา�เภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผย ถึงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นา้�เจ้าพระยา เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้มีอยู่ 6 บริเวณ 8 สะพาน มีรถวิ่งกว่า 2 ล้านเที่ยวต่อวัน ในอนาคตจะมีจา�นวนเที่ยวการ เดินทางของประชาชนเพิ่มมากขึ้น กทม.ได้ ศึกษาพื้นที่เหมาะสมไว้ 4 แห่ง คือ 1.โครงการ สะพานเกียกกาย 2.โครงการสะพานลาดหญ้ามหาพฤฒาราม 3.โครงการสะพานถนนจันทน์เจริญนคร และ 4.โครงการสะพานราชวงศ์ท่าดินแดง โดยสะพานที่จะเร่งดา�เนินการได้เร็ว ที่สุดในขณะนี้ คือ สะพานเกียกกาย เนื่องจากมี ความพร้อมของโครงการมากที่สุด

นายจุมพล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ยื่น เสนอคณะรัฐมนตรีออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน บริเวณโครงการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะ ได้รับการอนุมัติออกกฎหมายในระยะเวลา 6 เดือนจากนี้ โดยหากได้รับการอนุมัติ กทม.จะเร่ง ดา�เนินการเวนคืนพื้นที่และเร่งโครงการก่อสร้าง โดยเร็วที่สุด รวมทั้งสิ้น 874 ราย ใช้งบประมาณ กว่า 8,000 ล้านบาท

ด้านนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร (ส.ก.)ในฐานะประธานคณะ กรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามการด �าเนิน งานตามนโยบายของรัฐบาล เปิดเผยว่า ได้เสนอ ให้ กทม.เร่งด�าเนินการสะพานข้ามแม่นา้� เจ้าพระยาโครงการสะพานราชวงศ์-ท่าดินแดง เชื่อมระหว่างถนนราชวงศ์ ฝั่งพระนครและถนน ท่าดินแดง ฝั่งธนบุรี เป็นสะพานที่ไม่มีปัญหาด้าน การเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากประชาชน ใช้งบ ประมาณในการก่อสร้างน้อย

วันเดียวกันทีิ่แยกรัชโยธิน พล.ต.อ.เดช ณรงค์ สุทธิสารบัญชา ที่ปรึกษา สบ10 ในฐานะ โฆษก ตร. กล่าวภายหลังร่วมกับ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ ผบก.จร. ตรวจสอบสภาพการจราจร เพื่อวาง แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี มีความห่วงใยอย่างมากจึงได้สั่งการ มายังสา�นักงานตา�รวจแห่งชาติ(ตร.) ให้เร่งรัดหา แนวทางแก้ไขที่ผ่านมาตา�รวจได้วิเคราะห์ปัญหา ถนน 10 สายที่วิกฤติ อาทิ ถนนวิภาวดีรังสิต, ลาดพร้าว, สุขุมวิท พบว่าปัญหาเดิมที่ทา�ให้รถ ติด คือการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะ กับ ปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถนนเท่าเดิม รวมถึง ผู้ขับขี่ที่ยังไร้วินัยจราจร มักง่าย และละเมิดกฎ จราจร จะเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายจับปรับใน อัตราสูงสุดมาตั้งแต่วันที่1 ก.ย. เป็นต้นไป ส่วน ใบสั่งที่ค้างตั้งแต่ปี59-ปัจจุบัน มี 1,120,000 ใบ

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคา�คณู ผู้อา�นวย การสา�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาการ จราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า รถส่วนบุคคลไม่ตอบ โจทย์การแก้ไขปัญหาการจราจร จึงมีแผนแม่บท ระบบราง โดยมีรถไฟฟ้า 10 สายเป็น กรอบให้ หน่วยงานพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าเพื่อให้เป็นการ ขนส่งคนในเมือง ให้แล้วเสร็จในปี 65 ปัจจุบัน รถไฟฟ้ายังไม่ครบวง เช่น รถไฟฟ้าสายสีนา้�เงิน ยังด้วน ๆ สายสีม่วงสร้างและเดินทางเพียงครึ่ง เดียว กระทรวงคมนาคมจึงต้องเร่งรัดเรื่องนี้ให้ อย่างต่อเนื่อง ระหว่างที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อ โครงการรถไฟฟ้าทั้งหมดได้จึงจา�เป็นต้องแก้ไข ปัญหาการจราจรระยะเร่งด่วน โดยใช้สิ่งที่มี เช่น ช่วงเช้าคนเข้าเมืองประมาณร้อยละ 80 มีช่อง จราจร 8 ช่องทาง ก็จัดให้มีทางเข้าเมือง 5 ช่อง ทาง ออกจากเมือง 3 ช่องทาง เป็นต้น นอกจาก นี้จะต้องควบคุมผิวจราจรโดยห้ามจอดรถบนท้อง ถนน ซึ่งจะเข้มงวดมากขึ้น ใช้กล้องซีซีทีวีตรวจ จับและปรับในถนนที่ห้ามจอด หากฝ่าฝืนทา�บ่อย อาจจะปรับ และปรับแพงขึ้น หรือยึดใบขับขี่.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.