เปิดศึก ſ ออกหนังสือชี้แจงทันควัน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ต่อมาเวลา16.00 น. นายนรชิต สิงหเสนี และนายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ.ได้แถลงชี้แจง เรื่องการส่งเอกสาร โดย นายนรชิต กล่าวว่า หลังจากที่ กรธ.ได้ท�าตามขั้นตอนตามที่ศาล รัฐธรรมนูญร้องขอมาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ล่าสุด ได้รับทราบมาว่าทางเจ้าที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ลง ทะเบียนรับหนังสือเรียบร้อยแล้ว

กรธ.ยังได้แจกเอกสารซึ่งเป็นค�าชี้แจง ของ กรธ.ในกรณีที่สื่อมวลชนระบุว่า กรธ. บกพร่องในเรื่องการลงลายมือชื่อตามข้อบังคับ ของศาลรัฐธรรมนูญอันอาจทา�ให้เกิดความเสีย หายแก่การทา�งานของ กรธ.ได้ โดย กรธ.ได้ชี้แจง และขอทา�ความเข้าใจต่อสาธารณชนจา�นวน 6 ข้อ มีรายละเอียดที่สา�คญั เช่น ประเด็นชี้แจงเรื่อง การส่งเอกสารล่าช้าในวันที่ 29 ส.ค. 59 ซึ่งเลย เวลาราชการไป 15 นาที ท�าให้เจ้าหน้าที่ของ สา�นกังานศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธที่จะรับหนังสือ โดยให้เหตุผลว่าเลยเวลาราชการไปแล้ว ซึ่ง กรธ. ชี้แจงว่า เห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อศาล รัฐธรรมนูญจะได้ไม่ต้องไปจัดทา�สา�เนาใหม่ กรธ. จึงได้จัดทา�เอกสารไปให้รวม 20 ชุด ซึ่งต้องใช้ เวลาพอสมควร ประกอบกับการจราจรติดขัด ประกอบกับมารับทราบภายหลังว่าไม่ได้มีการลง นามกา�กับในเอกสารทุกหน้า จึงให้ทาง กรธ.มา รับเอกสารทั้งหมดในวันที่ 30 ส.ค. 59

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.