เจเนอเรชั่นที่ 2

Daily News Thailand - - สตรี -

นอกจากเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจของ นอกจากเขามาชวยดูแลธุรกจของ ครอบครัวั แนนยังอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองั ี ิ ป็ ั โ โดยมองธุรกิจแบบิ สมัยใหม่ที่นำาเอาอุปสงค์และอุปทานมาเจอกันอย่างอูเบอร์ุ ุ ู แต่

ตอนนี้ยังคงเป็นแค่ภาพร่างในความคิด้ เพราะกำาลังมองหาช่อง ทางที่และสินค้าที่ยังขาดตลาดรองรับ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.