เทคโนโลยีทำาคนมีกิเลสวิกฤติคุณธรรมพุ่ง

Daily News Thailand - - การศึกษา -

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร chamber) ที่อยู่ลึกลงไป การถ่ายเทความ ร้อนจากหินหนืดสู่ชั้นหินที่กักเก็บน้ำา ทำาให้ น้ำาเหล่านั้นกลายเป็นน้ำาร้อน น้ำาร้อนจะมีน้ำา หนักน้อยกว่าน้ำาเย็นที่ไหลซึมลงมา จึงทำาให้ น้ำาร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนี้ไหลย้อนพุ่งขึ้นสู่ผิว ดินตามรอยแตกหรือรอยแยกดังกล่าว พุน้ำา ร้อนที่มีกำาลังอัดดันมาก ทำาให้น้ำาร้อนพุ่งขึ้น สูงเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วลดระดับการ พุ่งลงจนหยุดนิ่ง แล้วพุ่งขึ้นไปใหม่วนเวียน กันไป เรียกว่า กีย์เซอร์ (geyser) บางแห่ง พุ่งสูงมากกว่า ๕๐ เมตร ตัวอย่างของกีย์ เซอร์ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ กีย์เซอร์ใน วนอุทยานเยลโลว์สโตน สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยมีพุน้ำาร้อนหลายแห่ง แต่มี ความแรงไม่มากนัก พุน้ำาร้อนที่เห็นพุ่งสูงใน สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทางภาคเหนือ ส่วนมากเป็นการใส่ท่อเพื่อให้น้ำามีแรงดันสูง ขึ้น พุน้ำาร้อนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ของประเทศไทย ส่วนมากจะอยู่ทางภาค เหนือ เช่น พุน้ำาร้อนที่อำาเภอฝาง อำาเภอ สันกำาแพง อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำาหรับพุน้ำาร้อนทางภาคใต้ที่รู้จักกันดี คือ พุน้ำาร้อนบ้านหาดส้มแป้น อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.