สร้างที่จอดใต้ดิน4จุด เกาะรัตนโกสินทร์ แก้รับนัปัก�ท่หอางรเที่ถติยดว

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

บรรเทาจราจร เล็งสร้างที่จอดรถใต้ดิน พื้นที่เกาะ รัตนโกสินทร์ 4 จุด หวังรองรับรถนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปกว่า 1,400 คัน คมนาคม ประสาน เสียง กทม.-สนข.เร่งศึกษา

“บิ๊กฉัตร” ระดมกองทัพ อากาศ ทำาฝนหลวง เพิ่มนำ้า เขื่อนภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อย ป่าสักฯ ที่ยัง

นำ้�เหนือหลำก

..นำ้าหลาก จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่นำ้า เจ้าพระยา ไหลผ่านเขื่อน เจ้าพระยา จ.ชัยนาท อย่างต่อ เนื่อง ระดับนำ้าเหนือเขื่อนขณะ นี้อยู่ที่ 16.70 เมตร จากระดับนำ้า ทะเล หากระดับนำ้าเพิ่มขึ้นกว่า นี้อาจทำาให้มีนำ้าท่วมในบริเวณ ท้ายเขื่อนจาก จ.ชัยนาท ถึง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.