ร่วมกันปันโลหิตเพื่อน้อง

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ธาลัสซีเมีย เฉลี่ยร้อยละ 1 ของประชากรไทย หรือประมาณกว่า 650,000 ราย แล และทุกปีมีเด็กคลอดใหม่ที่ป่วยเป็นธาลัส ซี ซีเมีย เมีย ไม่น้ ไม่น้อยกว่า 12,500 ราย ซึ่งจะต้องใช้โลหิต ใน ในการรักษาเป็นประจำาตลอดชีวิต”การรั ดังนั้นจึงอยาก เชิญชวนประชาชน ร่ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตว ต ตลอดเดือนกันยายนนี้ ที่ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติโ และภาคบริการโลหิต แห่งชาติแ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี รา ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบล ราชธานีรา ช นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ สงข สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และงาน บริการโลหิตบริกา สถานีกาชาดหัวหินเฉลิม พระเกียร พระเกียรติ อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดย สอบถามราย ละเอียดได้ที่ฝ่ายป ละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาค โลหิต โทร. 0-2256-4300, 0-2263-9600-99 ต่อ 1101, 1760 “สำาหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก โรคโลหิตนั้นอยากจะขอเชิญให้ร่วมกันถ่ายภาพที่สื่อโรค ถึงการบริจาคโลหิตถึง พร้อมเขียนข้อความให้กำาลังใจ ผู้ป่วยเด็กผู้ เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก หรืออินสตา แกรม พร้อมติดแฮชแท็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นกำาลังใจให้ กับผู้ป่วยได้ฝ่าฟันอุปสรรคทางกายได้ โดยไม่รู้สึกว่า ต้องต่อสู้เพียงลำาพัง”้ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบล วัณณ์วั กล่าวในตอนท้าย.

ขาดแคลนบางช่วงเวลา มีการรณรงค์ให้ อย่างต่อ อปีละ มีโลหิต หิต เพียงพอสำาหรับผู้ ผู้ ป่วย ซึ่งถ้าคำานวณ ณ แล้วความต้องการ ใช้โลหิตแล้วสภา กาชาดต้องจัดหา โลหิตให้ได้เดือนละ ะ 58,000 ยูนิต หรือต้อง อง จัดหาให้ได้อย่างน้อยวัน ยวัน ละ 1,800-2,000 ยูนิต นิต จึง จะเพียงพอจ่ายให้กับโรงให้ กั บ โร ง พยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประเทศ

โ ิ

ผอ.ศูนย์บริการโลหิต ระบุว่า ว่า่ ใในจำาำนวน ในจำานวน โลหิตที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดนั้น ประมาณ ระมาณ ร้อยละ 23 จะถูกนำาไปใช้สำาหรับรักษา ษา ผู้ป่วยโรคโลหิต าง ต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.