ปลาเนื้ออ่อนทอดยำาส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

1. ปลาน้ำาเงิน 1 ขนาดน้ำาหนัก 2. เนื้อส้มโอขาวแตงกวา 1 3. พริกไทยป่นตรามือ 1 4. เกลือป่น 2 5. เนื้อกุ้งแม่น้ำาลวก 1 6. หอมแดงเจียวกรอบ 1 7. พริกขี้หนูสวนหั่นซอย 1 8. กุ้งแห้งป่น 1 9. น้ำายำา(น้ำาปลา-มะนาว- 1 น้ำาตาล) 1 กก. ลูก ช้อนชา ช้อนชา ตัว ถ้วย ถ้วย ถ้วย ถ้วย วิธีทำา 1. เคล้าเกลือ พริกไทย กับปลานำ้าเงินให้ ทั่ว แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง

2. ทอดปลาให้เหลืองกรอบเล็กน้อย ขึ้นพักบนจาน

3. ใส่เนื้อส้มโอในกะละมัง ใส่เนื้อกุ้ง หอมแดงเจียว และพริกขี้หนูซอย แล้วเคล้าให้เข้า กัน ตัก 4. ใส่กุ้งแห้งป่น เติมน้ำายำาเคล้าให้เข้ากัน ดี แล้วตักราดข้างปลาน้ำาเงินทอดกรอบ

5. ฉี ก เนื้ อ ปลาน้ำาเงินทอดกินกับ ยำาส้มโอขาวแตงกวา ชัยนาท

งานวันส้มโอ ขาวแตงกวาชัยนาท วันที่ 9-18 กันยายน 2559 มีส้มโอขาว แตงกวาเสวย จำาหน่าย ถึง 60 ตัน กิ่งพันธ์ุส้ม โอขาวแตงกวา เปลือก ส้มโอเชื่อม กุ้ง-ปลา สด ปลาแดดเดียวจากแม่นำ้าเจ้าพระยามา จำาหน่าย ประกวดธิดาส้มโอชัยนาท โทร. 0-5641-1234.

ปลาเนื้ออ่อนทอด เครื่องปรุง ปลาเนื้ออ่อนทอดยำาส้มโอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.