กระ

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ทรวงการต่างประเทศสนับสนุน จัด ทำาแผน 5 ปี รับมือโรคติดต่อและ โรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน หนองคายเวียงจันทน์ รั บ AEC

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รอง ผวจ. หนองคาย กล่าวว่า จ.หนองคาย มีชายแดนติด ลำาแม่นำ้าโขงประมาณ210 กม.และตั้งอยู่ตรงข้าม กับ สปป.ลาว ตลอดแนว ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสำาคัญที่มุ่ง มั่นพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศ เพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกด้าน ซึ่ง จ.หนองคาย ได้ดำาเนินการความ ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนว ชายแดนไทย-ลาว ระหว่าง จ.หนองคายกับ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการนำาของนายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย ที่ได้บูรณาการร่วม ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ จ.หนองคาย กับ นครหลวงเวียงจันทน์ ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี และมีความจริงใจต่อกันทำาให้ความร่วมมือหลาย กิจกรรมมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดย เฉพาะด้านสาธารณสุขที่ทำาให้สุขภาพของ ประชาชนทั้ง 2 ฟากฝั่งดีขึ้นเป็นลำาดับ

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สาธารณสุข จ.หนองคาย เปิดเผยว่า จ.หนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มีการ ดำาเนินงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน มากว่า 20 ปี ทั้งด้านการเฝ้าระวังป้องกันและ ได้มีการดำาเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมี ความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีการ พัฒนาความร่วมมือไปสู่ระดับอำาเภอกับเมือง สปป.ลาว เป็นเมืองคู่ขนาน ภายใต้ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่ง การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการดำาเนินตาม โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความ มือด้านสาธารณสุข ชายแดนหนองคายเวียงจันทน์ ซึ่งจะ ทำาให้มีทิศทางใน การดำาเนินงานร่วม กันที่ชัดเจนเป็นรูป ธรรมมากยิ่งขึ้น ที่จะ ร่วมกันพัฒนาและ แก้ไขปัญหาสาธารณ สุขตามแนวชาย แดน โดยจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม กันอันจะเกิดผลดีด้านสาธารณสุขตามแนว ชายแดนหนองคาย-เวียงจันทน์ต่อการเข้าเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร.พอนปะเสิด อุนาพม หน.แผนก สาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว กล่าวว่า รัฐบาล สปป.ลาว ได้ให้ความสำาคัญใน การส่งเสริมด้านการศึกษา การวิจัย และความร่วม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.