จิรศักดิ์ วงษ์คำาจันทร์

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน - วิกรม กรมดิษฐ์

ิ ็ ่ ิ ้ การค้าระหว่างประเทศ ตามกฎเกณฑ์ของWTO จึงทำาให้GDP ของจีนโตขึ้นมา ส่งผลให้มีความต้องการสินค้า เช่น นำ้ามัน วัตถุดิบ และสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ จำานวนมหาศาล

เมื่อเกิดภาวะสองแรงบวก คือ นอกจากพลังของนัก เก็งกำาไรที่ดันให้ราคาสินค้าขึ้นแล้ว ยังมีความต้องการของภาค เศรษฐกิจจริงของจีนช่วยดัน GDP ขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วย นำา ไ ไปสู่การขยายตัวห่วงโซ่ อุปทานและพอขยายมากขึ้น จนถึงยุคที่อเมริกาเลิกอัดฉีด เงิน และมีนโยบายเตรียม ปรับขึ้นดอกเบี้ย เงินก็เริ่ม ลดลง เมื่อเป็นเช่นนั้นจีนจึง ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา้ ป ั ป ี ่ ป ั เพราะรู้ว่าไม่สามารถดัน เรื่องการส่งออกได้มากเหมือนเดิม ถึงเวลาที่จีนต้องออกไป ลงทุนต่างประเทศ

จะเห็นได้ว่า จีนและอเมริกามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง ฉบับหน้าเราจะมาพูดคุยกัยต่อว่าการลงทุนจีน และอเมริกาจะเป็นอย่างไรกันต่อไปจึงกลายเป็นมหาอำานาจได้ เช่นทุกวันนี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.