ติรยา ใจแก้ว

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

มือทางวิชาการ เนื่องจากปัญหาคน และการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลเน้นให้แต่ละ ภาคส่วนมีบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการ เรียนรู้ยกระดับพนักงานให้มีผู้สืบทอด สร้างคน รุ่นใหม่ โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ ซึ่งที่ผ่าน มาได้ส่งพนักงานเข้ามายกระดับในประเทศไทย จำานวนมากพอสมควร ซึ่งก่อนหน้านี้ลาวมีนัก ระบาดวิทยาไม่ถึง 10 คน แต่ปัจจุบันเรามีแล้ว ทุกแขนง บุคลากรด้านการแพทย์นั้นถ้าเรามี ความสัมพันธ์ที่ดี มีการศึกษาค้นคว้าที่ดีจะเกิด ผลดีต่อประชาชน 2 ประเทศ เนื่องจากเรามีวิถี ชีวิตและอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันเดียวกัน มีความ เป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน หากเรามีความร่วมมือทาง ด้านวิชาการที่ดีและกว้างขวางเท่าไหร่ก็จะ สามารถช่วยเหลือชีวิตและความเป็นอยู่ได้มาก ยิ่งขึ้น ถ้าขาดสิ่งนี้หากเกิดโรคติดต่อระบาดใน ลาวสูงจะทำาให้ จ.หนองคายมีความเสี่ยงมากขึ้น ฉะนั้น หากมีความแตกต่างทางด้านการแพทย์ มากเท่าไหร่จะทำาให้คนที่อยู่ใกล้เคียงมีความ เสี่ยงต่อสุขภาพสูงเช่นเดียวกัน

นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ กล่าวว่า ความร่วมมือ ระหว่างหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ มีความ ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม มีผลสำาเร็จในการดำาเนิน งานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนทั้ง 2 ฟากฝั่ง ซึ่งนอกจากประชาชนไทย-ลาวแล้ว จำาเป็นต้องดูแลคนชาติอื่นด้วยเพราะการเข้าสู่ AEC จะมีคนชาติต่าง ๆ เดินทางเข้ามามากขึ้น ที่อาจมีผลกระทบทางด้านสาธารณสุขได้ เพราะ การแพร่ระบาดหรือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่เกิด ขึ้นได้เสมอ กระทรวงการต่างประเทศมีความ ชัดเจนเรื่องการทูตเพื่อสาธารณสุข สิ่งที่รัฐบาล ไทยอยากเห็นคือทั้งไทยและ สปป.ลาวมีระบบ สาธารณสุขที่ทัดเทียมกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.