Mr.J

Daily News Thailand - - Teenzone-เยาวชน -

ธ อี อีกหนึ่งก�รแข่งขันกีฬ�ที่เด็กและเย�วชนทั่วประเทศ ตั้ ตั้งต�รอคอย “ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยน 2016” ธ ฟ ฟุตซอลทัวร์น�เมนต์ระดับประเทศร�ยก�รใหญ่ที่สุด สำ�หรับเด็กและเย�วชนำ ั ็ โดยคว�มร่วมมือของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำ�กดั สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขนั้พื้นฐ�น (สพฐ.) กระทรวง ศึกษ�ธกิ�ร และกรมพลศึกษ� กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

ก�รแข่งขันครอบคลุมรุ่นอ�ยุ 7-15 ปี แบ่งออกเป็น 4 รุ่นอ�ยุ ได้แก่ 7-8 ปี, 9-10 ปี, 11-12 ปี และ 13-15 ปี โดยมีน้อง ๆ จ�ก กว่� 700 ทีมทั่วประเทศเข้�รว่มชิงชัยคว�มเป็นหนึ่ง เพื่อชิงทุนก�รศึกษ� กว่� 600,000 บ�ท พร้อมถ้วยพระร�ชท�นจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ช สุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ในรุ่นอ�ยุ 11-12 และ 13-15 ปี

ในก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ผ่�นม� ทีมเย�วชนสุดแกร่ง 4 ทีม ส�ม�รถชิงชัยคว�มเป็นแชมเปี้ยนในแต่ละรุ่นอ�ยุ ได้อย่�ง สมภ�คภูมิ โดย ทีม TSB United ตัวแทนจ�กภ�คกล�งส�ม�รถคว้� แชมป์รุ่น 7-8 ปีไปครอง ทีมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ธ จ�กภ�คใต้ ก็ส�ม�รถครองแชมป์รุ่น 9-10 ปีไปได้ในที่สุด สำ�หรับแชมป์ ในรุ่นอ�ยุ 11-12 ปี ได้แก่ ทีมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ A ตัวแทน จากภาคกลาง และแชมป์รุ่น 13-15 ปี ทีมโรงเรียนราชวินิตบางเขน ธ จ�กภ�คกล�งซึ่งเป็นแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ธ น้องปลื้ม-ด.ช. รณภพ นิลเสถียร อ�ยุ 8 ขวบ นักเรียนชั้นป.3 จ�กโรงเรียนส�รส�สน์ วิเทศนิมิตใหม่ กัปตันทีม TSB United แชมป์รุ่น 7-8 ปี กล่�วว่� ตนและ เพื่อน ๆ ดีใจและตื่นเต้น ม�กที่ได้แชมป์ ตนเองเริ่มเล่นฟุตซอล จริงจังตั้งแต่เรียนชั้นป.2 เพร�ะสนุกและได้ เล่นกับเพื่อนเยอะ ฮีโร่ นักเตะคือ คริสเตีย โน โรนัลโด จึงอย�กจะเล่นให้เก่งเหมือนเข� ตนเองกับเพื่อน ๆ ฝึกซ้อมอ�ทิตย์ละ 6 วัน วันละ 2 ชั่วโมง โดยมีโค้ชดูแลอย่�ง ใกล้ชิด พัฒน�เทคนิคใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวล� ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ม�ถงึวันนี้ก็คุ้มม�ก กีฬ� ฟุตซอลยังช่วยให้มีระเบียบวินัยม�กขึ้น รู้จักเพื่อนใหม่ และยังช่วยให้มีคว�มรับผิด ชอบม�กขึ้น ธธธธธธธธธ ด.ช. ป ปกป้อง นิลเนาวรัตน์ อ�ยุ 10 ขว ขวบ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนเทศ โรงเรียนเทศบ�ลปลูกปัญญ�ใน พระอุปถัมภ์ หนึ่งในนักกีฬ�จ�ก ทีมโรงเ ทีมโรงเรียนเทศบ�ลปลูก ปัญญ ปัญญ�ในพระอุปถัมภ์ แชม แชมป์รุ่น 9-10 ปี เล่� ว่ ว�่ นี่ถือเป็นแชมป์ครั้ง แรกหลังจ�กปีที่แล้ว พ พล�ดไป จึงรู้สึกดี ใจม ใจม�ก ๆ ตนเองเล่นฟุต ซอลค ซอลครั้งแรกตอนอ�ยุ 4-5 ขว ขวบ เพร�ะคุณพ่อชวน ชอบเล่ ชอบเล่นฟุตซอลเพร�ะได้ ออกกำ�ลั ออกกำ�ลงัก�ย สนุก ท้�ท�ย ทำ�ให้เร�ส ทำ�ให้เร�ส�ม�รถตัดสินใจได้ อย่�งฉับไว โตขึ้นอย�กเก่งแบบ ลิโอเนล เม เมสซี่ และก�รเข้�รว่ม ก�รแข่งขัน ก�รแข่งขันอย่�งต่อเนื่องในแต่ ละปี ทำ�ให้ ทำ�ให้เร�ได้พัฒน�คว�ม ส�ม�รถในก�ร ส�ม�รถในก�รเล่นฟุตซอล สำ�หรับ เทคนิคในก�รเล่ เทคนิคในก�รเล่นฟุตซอลของตนเอง คือ ฝึกซ้อมม� ฝึกซ้อมม�ก ๆ มีสม�ธในิก�ร เล่น มีสติ แล้ว แล้วเล่นให้เต็มที่ ธ ด้�น้ น้องลีฟ-ด.ช.้ ฟี ช อาลีฟฟี ริ ริดมัดั อ�ยุ 12 ปี นักเรียน ชั้นป.5 กัปตันทีมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ แชมป์รุ่น 11-12 ปี กล่�วว่� ดีใจและภูมิใจที่ทีมเร�ได้เป็นแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ชอบฟุตซอลเพร�ะเป็นกีฬ�ที่ท้�ท�ยม�ก ต้องใช้ทั้งร่�งก�ยที่ แข็งแรง และใช้ทักษะก�รเล่น ตนเองฝึกซ้อมฟุตซอลทุกวัน วันละ 3 ชั่วโมง และคิดว่�ก�รเล่นฟุตซอลนอกจ�กจะทำ�ให้ได้ออกกำ�ลงั ก�ยแล้ว ยังทำ�ให้เร�มสีม�ธดีิขึ้น นอกจ�กนี้ก�รเล่นกีฬ�กส็อนให้ เร�ตงั้เป้�หม�ย ใส่คว�มมุ่งมั่น ขยันฝึกซ้อม เพื่อไปให้ถึงเป้�หม�ย โค้ชจะบอกเสมอว่�อย่�ยอมแพ้ ให้ทำ�จนสุดคว�มส�ม�รถของเร� และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อพล�ดพลั้ง ธ ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนักเตะรุ่นเล็กแต่หัวใจไม่เล็ก เหล่านี้ น่าจะช่วยจุดประกายให้เด็ก ๆ และเยาวชนหันมาเล่น กีฬาเพื่อทำาให้ร่างกายแข็งแรง และมีพัฒนาการอย่างสมวัย อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้นักกีฬารุ่นเยาว์ได้เดินตามความฝัน และไปให้ถึงเป้าหมายของตนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ สู่ความ เป็นแชมเปี้ยนในแบบของตนเอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.