เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ ทุนฝีมือชน เด็กอาชีวะ

Daily News Thailand - - Teenzone-เยาวชน -

ท่�มกล�งก�รเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย่ ที่กำ�ลังเข้�สู่ยุค 4.0 โครงสร้�งเศรษฐกิจและ อุตส�หกรรมจะเปลี่ยนไปจ�กก�รเพิ่มมูลค่�ไปสู่ก�ร สร้�งมูลค่� สร้�งคว�มมั่งคั่งผ่�นวิทย�ศ�สตร์และ เทคโนโลยี วั ฒนธรรม คว�มคิดสร้�งสรรค์ เพื่อ สร้�งสินค้�ทเป็ี่นนวัตกรรม สร้�งคว�มได้เปรียบใน เชิงแข่งขันใน 5 อุตส�หกรรมและเทคโนโลยีใหม่

และเพื่อสร้�งบุคล�กรที่จะเป็นองค์ประกอบ สำ�คญัในก�รขับเคลื่อนประเทศ มูลนิธิซึ่งมุ่งเน้นก�ร สร้�งคนด้วยก�รศึกษ� โดยเฉพ�ะส�ยอ�ชวะีเพื่อ ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของประเทศ จึงให้ทุน ‘ฝีมือ ชน คนสร้างชาติ’ ม�อย่�งต่อเนื่อง โดยในปีนี้มี นักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้�งช�ติ เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว จำ�นวน 400 คน ทั้งในส�ยช่�งและส�ยบริก�ร ธ นางสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมก�รและ ผู้จัดก�รมูลนิธิเอสซีจี กล่�วว่� โครงก�รนี้มุ่งส่ง เสริมและสนับสนุนให้เย�วชนไทยหันม�เรียน อ�ชวีศึกษ� และพัฒน�สกู่�รเป็น “ฝีมือชน” ที่เก่ง และดี เพื่อพัฒน�ประเทศช�ตต่อไปในอน�คติ ตลอดจนสร้�งทัศนคติที่ดีในก�รเรียนอ�ชวะีทั้งต่อ พ่อแม่ผู้ปกครองและสังคม โดยก�รมอบทุนก�ร ศึกษ�ให้แก่นักเรียน ม.3 ที่ส�ม�รถเข้�ศกึษ�ตอ่ หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชพี (ปวช.) ในส�ข� ช�่งอุตส�หกรรม ส�ข�อตุส�หกรรมก�รท่องเที่ยว ส�ข�คหกรรมศ�สตร์ และส�ข�วิช�อ�ห�รและ โภชน�ก�ร จำ�นวน 400 ทุน โดยไม่มีภ�ระผูกพัน ต้องใช้คืน แต่เงื่อนไขคือเย�วชนผู้ได้รับทุนจะต้อง รักษ�เกรดก�รเรียนไม่ตำ่�กว่� 2.5 รวมถึงมีคว�ม ประพฤติดี ช่วยเหลือสังคม โดยนอกจ�กทุนที่ได้รับ น้อง ๆ ยังมีโอก�สพัฒน�ศกัยภ�พด้�นต่�ง ๆ จน จบก�รศึกษ�รวมถึงได้ฝึกง�นกับบริษัทชั้นนำ�

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์คือ ปฐมนิเทศ ซึ่งนอกจ�กจะให้นักเรียนทุนได้รู้จักกันแล้ว ยังได้ เรียนรู้ประสบก�รณ์จ�กฝีมือชนคนต้นแบบ ไม่ว่�จะ เป็น ดร.กุลช�ติ จุลเพ็ญ อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช� วศิวกรรมอุตส�หกรรม คณะวิศวกรรมศ�สตร์ หรือ เชฟโต๋-เชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักด์ิ Chef De Cuisine ของบริษัทอ�ห�รร�ยใหญ่ของเมืองไทย รวมถึง รุ่นพี่ในโครงก�รฯ เพื่อร่วมสร้�งแรงบันด�ลใจให้ กับน้อง ๆ ภ�ยใต้แนวคิด “เปลี่ยนความชอบเป็น อาชีพี เลือกเรียนอาชีวะ”ื ี ี ธ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ ฝีมือชนคนต้นแบบ เจ้�ของฉ�ย� “ด็อกเตอร์จ�กกองขยะ” ที่มีจุด เริ่มต้นจ�กเด็กเร่ร่อนที่เลือกท�งเดินให้ตนเองด้วย ก�รเลือกเรียนอ�ชีวะ จนจบปริญญ�เอกส�ข� วศิวกรรมศ�สตร์จ�กประเทศญี่ปุ่น แนะนำ�นอ้ง ๆ ว่� ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของชีวิตน้อง ๆ ต้องเข้�ใจ ตัวเองก่อนว่�เร�ถนัดหรือชอบอะไร และในอน�คต อย�กเป็นอะไร แล้วจึงนำ�คว�มชอบและคว�มฝัน เหล่�นั้นม�เป็นแรงบันด�ลใจให้เกิดคว�มมุ่งมั่น มีวินัย ให้คว�มสำ�คญักับก�รฝึกฝนทักษะ ซึ่งก�ร เรียนอ�ชวะีจะช่วยให้น้อง ๆ ได้นำ�ทกัษะไปพัฒน� ดว้ยก�รลงมือทำ�จริง และที่สำ�คญัคือก�รมองห� โอก�สในก�รนำ�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถเหล่�นั้น ไปต่อยอด ห�ประสบก�รณ์ให้กับตัวเอง เช่น ก�ร แข่งขันทักษะฝีมือแรงง�น หรือก�รทำ�ง�นร่วมกับ สถ�นประกอบก�รต่�ง ๆ ธ เชฟโต๋–เชฏฐ์ภูชิชย์ อีกหนึ่งฝีมือชนที่ ประสบคว�มสำ�เร็จจ�กก�รเปลี่ยนคว�มชอบให้เป็น อ�ชพี เลือกเรียนส�ข�คหกรรมศ�สตร์ตั้งแต่ระดับ อ�ชวีศึกษ� ปริญญ�ตรี และปริญญ�โท โดยบอก ว่� ก�รเรียนอ�ชวะีมีข้อดีม�กม�ย เพร�ะได้เรียนรู้ ทั้งทฤษฎีควบคู่ก�รปฏิบัติ ได้ฝึกฝนทักษะฝีมือใน สถ�นประกอบก�รจริง ถือว่�ได้รับคว�มรู้โดยตรง จนเกิดเป็นคว�มเชี่ยวช�ญ คนที่เรียนจบส�ยอ�ชวะี มักจะประสบคว�มสำ�เร็จท�งวิช�ชพีได้อย่�งรวดเร็ว เป็นที่ต้องก�รของตล�ดแรงง�นทั้งของไทยและต่�ง ประเทศ นี่จึงเป็นโอก�สดีของน้อง ๆ ที่สนใจจะ เปลี่ยนคว�มชอบให้เป็นอ�ชีพ หันม�เลือกเรียน อ อ�ชวะีเพิ่มม�กขึ้น

ด้�นนักเรียนทุนฯ สิทธิโชคสิ เกื้อสกุล นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 ส�ข�วิช�ก�รโรงแรม วิทย�ลัยก�รอ�ชีพอ่�วลึก จั จังหวัดกระบี่ กล่�วว่� เลือกเรียนอ�ชวะีเพร�ะคว�ม ช ชอบและคว�มตั้งใจที่จะทำ�ง�นด้�นโรงแรม จังหวัด กระบี่เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวก แต่ละปีมีช�วไทยและ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.