กกต.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

ครม.เดือน ต.ค.นี้ ส่วนข้อเสนอท�ำพ.ร.ป. “ไพบูลย์” มีไอเดียอีก ห้ำมพรรคมีหัวคะแนน เพรำะจะท�ำลำยระบบกำรเมืองให้ทุกพรรคส่ง ผู้สมัคร ส.ส.เขตไม่น้อยกว่ำ1 ใน4 ของจำ�นวน ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นพรรคระดับชำติ เด็ก ปชป.ชี้โยนเลือกตั้งให้มหำดไทยจัดไม่ได้ ขัด ต่อรัฐธรรมนูญฉบับผ่ำนประชำมติมำตรำ 224 แขวะเรื่องแค่นี้นักกฎหมำยระดับ “วันชัยเสรี” น่ำจะเข้ำใจได้ กกต.ร้ำว กรรมกำรรุมอัด “ศุภชัย”ให้เปลี่ยนตัวประธำนโวยเคยพูดว่ำจะ ด ำ� รงตำ�แหน่งเพียง 2 ปี สุดท้ำยต้องทำ�หนังสือ ถำมคสช.เปลี่ยนประธำนได้หรือไม่ หวั่นขัดคำ� สั่ง คสช. เจ้ำพนักงำนผวำเปิดช่องใช้ ม.44 เซตซีโร่ ล้ำง กกต.ยกชุด ด้ำนผลโพลเห็นว่ำ รัฐบำลปฏิรูปและปรำบโกงอย่ำงต่อเนื่อง อยำก ให้ใช้ม.44 จัดกำรต่อไป พร้อมหนุน “บิ๊กตู่” นั่งนำยกฯ โดยให้มำด้วยวิธีตำมรัฐธรรมนูญ ใหม่ ขณะที่ประชุมผู้นำ�โลก วิจำรณ์หึ่ง “จีน” ฉีกหน้ำต้อนรับสหรัฐ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.