เสยงยี้‘นักการเมือง’พลังบวก‘ท็อปบู๊ต’

Daily News Thailand - - การเมือง -

“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำคณะรักษำ ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่สำมำรถประคับ ประคอง “เรือแป๊ะ” ฝ่ำกระแสคลื่นลมพำยุมำได้จน ผ่ำนพ้นประชำมติ

นับจำกนี้ยังให้ “รัฐบาลท็อปบู๊ต” ที่น�ำโดย “บิ๊กตู่” บริหำรงำนต่อไป โดยเป็นฉันทำมติที่ ประชำชนมอบให้ เพื่อเดินหน้ำสำนต่องำนตำมวัตถุ ประสงค์สร้ำงอนำคตประเทศตำมที่สัญญำไว้

ขอให้ไว้ใจ “รัฐนาวาท็อปบู๊ต” จะน�ำพำ “ประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ประกำศเป็น แผนยุทธศำสตร์ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ที่ “บิ๊กตู่” ได้ ประกำศเอำไว้เมื่อ 2 ปีที่ผ่ำนมำ

และเวลำนี้ “โมเดล ป.” มาแรง ยังครอง กระแสลำกยำว เห็นได้จำกผลโพลต่ำง ๆ ที่ออกมำ เป็นระลอก หลังประชำมติชี้วัดระหว่ำง “รัฐบาลท็อป บู๊ต” กับ “นักการเมือง” ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ ผ่ำนมำ และเป็นตัวบ่งบอกได้ว่ำ คนในสังคมไทยรับ ได้กับรูปแบบกำรปกครองรัฐบำลทหำร ที่มีอ�ำนำจ พิเศษ เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พึงพอใจ

ล่ำสุดสถำบันพระปกเกล้ำ ได้น�ำผลกำร ยังสอบผ่ำนแบบปริ่ม ๆ แต่คะแนนควำมน่ำเชื่อมั่นต่อพรรคกำรเมือง ณ เวลำนี้ตกลงตำ่�กว่ำร้อยละ 50 โดย ร้อยละ 35.5 และ กลับตำ่�กว่ำพรรคเพื่อไทย

หากมาสา�รวจ จุดเด่นของ “รัฐบาลท็อปบู๊ต” ที่ประชำชนทรำบและมีควำมพึงพอใจในนโยบำย กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ ร้อยละ 97.2 กำรควบคุมรำคำสลำกกินแบ่งรัฐบำล 80 บำท ร้อยละ 93.5 โครงกำรหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง/30 บำท รักษำทุกโรค) ร้อยละ 92.9 กำร จัดกำรเรื่องเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอำยุ คนพิกำร) ร้อย ละ 92.6 กำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดิน ป่ำไม้ ทะเล ร้อยละ 91.4

ผลโพลที่ออกมำเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น เป็นสัญญำณที่ดีส�ำหรับรัฐบำล “ท็อปบู๊ต” ที่จะเบน เข็มทิศ ชี้ทำงของประเทศชำติว่ำ ควรจะน ำ� อนำคต ประเทศไปในทิศทำงใด

ถอดรหัสผลโพลส่องชัดว่ำ พลังหนุนพรรค กำรเมืองถูกเทมำยัง “ท็อปบู๊ต” เป็นเสียงสวรรค์เปิด เส้นทำงกลีบกุหลำบถึงฝั่งฝัน แต่ชำ�แหละดูเนื้องำน ที่โดดเด่นในเรื่องสถำบัน แต่นโยบำยอื่นเพียงแค่ต่อ ยอดนักกำรเมือง หวังว่ำทำงที่โรยด้วยกลีบกุหลำบครั้ง นี้จะเปิดทำงให้กับ “ท็อปบู๊ต” ผุดนโยบำยใหม่ซื้อใจ คนไทยได้เองบ้ำงซะที.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.