อย่าถึงขั้นขยับตัวไม่ได้

Daily News Thailand - - การเมือง -

แม้จะเป็นข้อเสนอจาก กรรมาธิการ ของสภาขับ

เคลื่อนกำรปฏิรูประเทศ (สปท.) ในกำรจัดท �ำร่ำงพระรำชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) ให้แตกต่ำงจำกเดิม โดยเฉพำะที่เสนอให้คณะกรรมกำรกำรเลือก ตั้ง (กกต.) ด�ำเนินกำรกำรเลือกตั้ง แต่ยกเลิก กกต.จังหวัด ให้ มีอ ำ�นำจสั่งทหำร ต ำ�รวจ ฝ่ำยปกครอง ช่วยเหลือ กกต.ให้เจ้ำหน้ำที่ สืบสวนของ กกต.เป็นเจ้ำพนักงำน ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ ควำมอำญำ และมีบทเฉพำะกำลให้กำรเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งต่อไป ใน ปี 2560 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ต้องร่วมกับ กกต. ควบคุมและดำ�เนินกำรกำรเลือกตั้ง ทำ�ให้เกิดเสียงค้ำนจำกนักกำรเมือง ทันที

ข้อเสนอที่จะท�าให้การจัดการเลือกตั้งและอ�านาจ

หน้ำที่ของ กกต.แตกต่ำงจำกเดิม มีอีกหลำยประกำร บำงอย่ำงน่ำจะ เป็นประโยชน์ เช่น ขอให้ขยำยเวลำลงคะแนน กำรให้รัฐช่วยเหลือผู้ สมัครในกำรใช้สื่อหำเสียง แต่บำงข้อเสนอ ให้กรรมกำรบริหำรพรรค เข้มงวด ป้องปรำมลูกพรรคไม่ให้กระท�ำทุจริต หำกไม่ใส่ใจ หัวหน้ำ พรรคต้องรับผิดถูกตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต หรือถ้ำมีกำรทุจริต ทำ�ให้ ต้องเลือกตั้งใหม่ ต้องร่วมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยกำรจัดเลือกตั้ง มีโทษจำ� คุกโดยไม่รอลงอำญำ ทั้งยังห้ำมผู้สมัคร และ ส.ส.ให้เงินช่วยเหลือตำม ประเพณี เช่น งำนแต่งงำน งำนศพ งำนบวช เพื่อป้องกันกำรซื้อเสียง ทำงอ้อม

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการด้าน

กำรเมือง สปท.ให้เหตุผลกำรให้กระทรวงมหำดไทยจัดกำรเลือกตั้งแทน กกต.และให้ คสช.ร่วมคุมกำรเลือกตั้งในปี 2560 ว่ำ ไม่ใช่กำรถอยหลัง เข้ำคลอง ไม่ใช่กำรยกอำ�นำจให้ทั้งหมด เพียงเป็นกำรให้เจ้ำหน้ำที่ กระทรวงมหำดไทยควบคุมดูแลหน่วยเลือกตั้ง เพรำะที่ผ่ำนมำ คน ของ กกต.จังหวัดล้วนเป็นคนของพรรคกำรเมือง จึงถูกแทรกแซง ได้ง่ำย ส่วนที่ให้ คสช.มำช่วยควบคุมกำรเลือกตั้งก็เพื่อให้เป็นไป ด้วยควำมสงบเรียบร้อย เพรำะที่ผ่ำนมำไม่สำมำรถแก้ไขควำมวุ่นวำย ได้ในกรณีถูกปิดล้อมหน่วยเลือกตั้ง

อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

กำรเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะจัดท ำ� ทำงคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะพิจำรณำโดยอำศัยร่ำงที่ กกต.เสนอ และปรับให้สอดคล้องกับร่ำง รัฐธรรมนูญ หรือแนวทำงที่เห็นสมควร กำรมีข้อเสนอขององค์กร หรือฝ่ำยใด ที่อำจไม่ถูกใจบำงกลุ่มย่อมเกิดขึ้นได้ โดยนำยมีชัย ฤชุ พันธ์ุ ประธำน กรธ.ระบุว่ำ จะฟังควำมเห็นของฝ่ำยต่ำง ๆ ก่อนมีบท สรุปจะจัดสัมมนำ เชิญฝ่ำยต่ำง ๆ มำพูดคุย โดยเฉพำะพรรคกำรเมือง ที่รู้จุดอ่อนของปัญหำกำรเลือกตั้งว่ำควรจัดกำรอย่ำงไร ทั้งนี้ สิ่งที่ควร ใส่ใจ ให้ควำมส �ำคัญคือ อย่ำให้กำรเลือกตั้งหลุดกรอบควำมเป็น ประชำธิปไตย หรือท ำ�ให้นักกำรเมืองขยับตัวไม่ได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.