“”

Daily News Thailand - - การเมือง - Scoopุdailynews.co.th

ร่างกายด้วยกัน โดยจะต้องทำาอย่าง อย่าง สมำ่าเสมอและมีความพอเหมาะ ะ

ที่เห็นได้ชัดคือ ระบบ การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อจะ แข็งแรงขึ้นเพราะได้ใช้แรง ไม่ ได้ประโยชน์เฉพาะที่ขา แขนก็ ต้องแกว่งอยู่ตลอดที่วิ่ง ทำาให้แข็งข็ง แรงขึ้นด้วย ในส่วนของแกนกลางลำาลางลำา ตัวการวิ่งเกิดความแข็งแรงด้วยเช่นกัน ยเช่นกัน

“สามารถใช้กล้ามเนื้อในระยะเวลา นานขึ้นได้ เช่น วิ่งขึ้นบันได อาการเมื่อย เหนื่อย จากการใช้ชีวิตประจำาวันจะน้อยลง ทำาให้การ ทรงตัว การเคลื่อนไหว ความคล่องแคล่วจะมี มากขึ้น”

ความเชื่อเกี่ยวกับการวิ่งที่ว่าทำาให้ข้อ เสื่อม นพ.ภัทรภณ ระบุว่า จากผลงานวิจัย การวิ่งไม่ได้เพิ่มอัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อม แต่ การวิ่งอาจจะทำาให้มีการปวดเข่าได้ ถ้ามีการ วิ่งที่ผิดท่า ทำาให้มีแรงกระแทกลงไปที่ข้อ มาก ๆ อาจเกิดข้อเข่าเสื่อมตามมาได้ หรือมี การเพิ่มระยะทาง เพิ่มความเร็วที่เร็วเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด เนื่องจากกล้ามเนื้อ ยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับกับการวิ่งในระยะนั้น ๆ ได้ แต่ถ้าสามารถปรับและแก้ไขตรงจุดนี้ได้ การวิ่งไม่ได้เพิ่มโอกาสการเกิดข้อเข่าเสื่อม เลือด... การวิ่งดีต่อระบบการไหลเวียนของ

หัวใจมีการทำางานดีขึ้น สามารถปั๊มเลือด ออกไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้น ทนต่อความเหนื่อย ของร่างกายในการออกแรงได้มากขึ้น จะเห็นว่าคน ที่ไม่ได้ออกกำาลังกาย ทำาอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะ เหนื่อย แต่ถ้าวิ่งเป็นประจำา หัวใจจะทำางานได้ ดีและลดอาการเหนื่อยตรงนี้ลงไปได้ ทำาให้ เหนื่อยช้าลง

นอกจากนี้ยังส่งผลให้ ระบบหายใจ ดีขึ้น เพราะได้หายใจลึก ๆในขณะที่วิ่ง ปริมาณอากาศที่ หายใจเข้าออกเพิ่มขึ้น ปอดขยายใหญ่ขึ้น มีเลือด หล่อเลี้ยงได้มากขึ้น ระบบประสาท การวิ่งก็ช่วย ได้เช่นกัน ทำาให้เกิดความคล่องแคล่ว ว่องไว ช่วย ลดอาการความจำาเสื่อมได้ด้วย เช่น โรคอัลไซ เมอร์ หากมีการออกกำาลังอย่างสมำ่าเสมอ เพราะ จะทำาให้ร่างกายตื่นตัว ได้ออกแรง

การวิ่งยัง ช่วยเบิร์นไขมันส่วน เกินและช่วยควบ คุมนำ้าหนักได้ด้วย

เรื่องนี้ นพ. ภัทรภณ อธิบายว่า การเบิร์นไขมันจะเกิด ด ขึ้นตั้งแต่แรกที่เริ่มวิ่ง ง แล้ว จากความเชื่อที่ว่าจะต้องวิ่งตั้งแต่่ ้ 30 นาที ขึ้นไปถึงจะเบิร์นไขมันได้นั้นไม่เป็นความจริง เพราะ การเบิร์นไขมันขึ้นอยู่กับความหนักของการออก กำาลังกายมากกว่า ถ้าไม่ได้หนักมากเกินไป คือ มี อาการเหนื่อยเล็กน้อยไม่ถึงกับหอบ หายใจไม่ทัน การออกกำาลังกายในความหนักขนาดนี้จะใช้ไขมัน ในการเปลี่ยนเป็นพลังงานค่อนข้างมาก แต่จะได้ มากน้อยเท่าไรนั้น แล้วแต่คน เพราะแต่ละคน ความฟิตไม่เท่ากัน

ความรู้สุขภาพ : หน่วยตรวจ วินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติจะจัด โครงการความรู้สู่ประชา ชน เรื่อง “ตรวจวินิจฉัย..ไขความรู้สู่ประชาชน” มีบรรยายเรื่องอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ สังเกตได้จากส อ ขึ้นแล้ว”้

เมื่อเป็นเช่นนี้ การวิ่ง สิ่งสำาคัญจะต้องไม่ เพิ่มระยะทาง ไม่เพิ่มความเร็วที่เร็วเกินไป เพราะ อาจทำาให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งได้ ถ้า สามารถควบคุมการวิ่งในส่วนนี้ได้ก็จะทำาให้... วิ่งได้อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง...อย่างแท้จริง! และหลอดเลือดสมอง ช่วยวินิจฉัยโรคหลอด เลือดสมอง, ตรวจเช็กคุณภาพการนอนหลับ ด้วยการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ ฯลฯ และให้บริการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย (เปิดรับ 50 ราย) ในวันที่ 9 ก.ย. 2559 ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2926-9265.

“บีดี นพ.ภัทรภณ อติ การฝึกสมาธิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด

“หากต้องวิ่งไปกับ เด็ก ๆ ซึ่งมีภาวะที่ แตกต่างไป เรื่องความเร็วอาจต้องลดลง ระวัง เรื่องความถี่และความหนักในการวิ่ง คือ อย่าวิ่ง หนักเกินไป หรือวิ่งในระยะเกินกว่าที่จะทำาได้ เพราะ แทนที่จะได้ประโยชน์ อาจกลับกลายเป็นโทษ แทน โดยสัญญาณ เตือนว่าวิ่งหนักไป เริ่มมี อาการปวดที่ไม่ได้ หายไปภายใน 1-2 วันวั นั่นแสดงว่ามี อาการบาดเจ็บเกิดอ

: กิจกรรมงานวันอัลไซ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.