นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็น ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พร้อมมอบใบประกาศให้กับผู้แทน จากโรงเรียนจำานวน 17 โรงเรียน ที่เข้าร่วม ประกวดการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” ที่เน้นการเรียนรู้และการ น้อมนำาแนวพระราชดำาริไปร่วมสืบสานและ ขยายผลการพัฒนาให้กับเยาวชนในสถาบัน การศึกษาให้มีความเข้าใจและเป็นพลังสำาคัญ ในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงตลอดไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.