Daily News Thailand - - การเมือง -

เรามองว่า..ถ้าสตาร์ตช้ากว่านี้ เราอาจตามไม่ทัน จึง ทา�ให้เกิดแนวคิดที่จะนา�เอาเรื่องของการท่องเที่ยวมาใช้ เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของธุรกิจ จึงทา�ให้เกิดโครงการเปิด มุมมองเถ้าแก่น้อยต่อยอดธุรกิจสู่ AEC นี้ขึ้น“.. เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง” ธมลวรรณ เรืองขจร “แม่สอด- ประเทศ ถ้าน �าเรื่องการท่องเที่ยวมาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยง น่า จะท�าให้เกิดการรับรู้ได้เร็วขึ้น จึงท�าให้เกิด โครงการเปิดมุมมอง เถ้าแก่น้อยต่อยอดธุรกิจสู่ AEC นี้ขึ้นมา เพื่อให้นักธุรกิจทั้ง 2 ประเทศได้พบกัน แล้วยังเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักธุรกิจได้เรียนรู้ ผ่านทางการท่องเที่ยวด้วย“ “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” “กลุ่มลูกค้ากา�ลังซื้อสูง”

’นักท่องเที่ยวเองก็งง เราเองก็งง เพราะที่อื่นทา�แค่บอเดอร์ พาสก็สามารถพักแรมได้ แต่ที่นี่ไม่ได้ นักท่องเที่ยวเองก็งง คนไทย ก็งง ซึ่งถ้าปลดล็อกในเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่การค้า แต่ไทยยังจะได้ใช้ ประโยชน์จากเรื่องการท่องเที่ยวด้วย“.. เมียนมายุคใหม่” “คนมีสตางค์-คนชั้นกลาง” รุ่นใหม่ “เกิดขึ้นอื้อ” และที่สา�คัญ “เมียนมานิยมไทยมีอยู่ไม่น้อย” ไทย “ปลดล็อก” ได้ คงได้ประโยชน์อีกมาก. ประเทศ

ใหม่” ล็อก”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.