เกมตัดต่อพันธุกรรมปูทำงคสช.

Daily News Thailand - - การเมือง -

“สปท.”

“คสช.” ’เพื่อป้องกันข้อครหาว่าเป็นการปฏิวัติที่ ล้มเหลว คสช. จะต้องมีบทบาทในการควบคุม และด �าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย สุจริตและเที่ยงธรรม และก่อนมีการเลือกตั้ง ต้องมีการทดลองหรือซักซ้อมการ จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า 6 เดือน“ “สอง ’เป็นทฤษฎีแผลง ๆ ให้หาเสียงแบบรถขาย กับข้าว ถ้า คสช. ตั้งพรรคหรือแอบสนับสนุน ใคร กลไกนี้จะเป็น ปัญหา รวมทั้ง การให้ทหาร ตา�รวจ ลงพื้น ที่จะทา�ให้การ เลือกตั้งไม่แตก ต่างจากให้ คสช. คุมการเลือกตั้ง“ ถามทาง” “มีชัย”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.